Centerpartiet lokalt

Tre stora reformer för bättre flyktingmottagande

De asylsökande ska själva få ansvar för att hitta boende och ensamkommande över 15 år ska placeras på vanliga asylboenden. 
I dag presenterar Centerpartiet flera förslag för att möta den akuta flyktingsituationen.
 
- Vi lägger nu fram stora reformer för att öka mottagningskapaciteten, minska kostnaderna och korta vägen till jobb, säger Centerpartiets tillförordnade partiledare Anders W Jonsson.

På kort tid har antalet asylsökande till Sverige ökat kraftigt. Mottagandet är i dagsläget mycket ansträngt. För att Sverige ska klara av den akuta situationen behövs snabba, enkla och effektiva reformer som förbättrar vår mottagningskapacitet. Centerpartiet lägger i dag därför fram tre stora reformer för att minska kostnaderna, öka kapaciteten, korta vägen till jobb och värna asylrätten.
De mottagningssystem vi har är anpassade för ett lägre antal asylsökande. Det behövs stora förändringar för att öka kapaciteten och kostnadseffektiviteten.

Centerpartiet föreslår nu att ansvaret för att hitta bostad överförs till de asylsökande. Migrationsverkets arbete med att hitta boende bör upphöra, för att frigöra kapacitet till att handlägga den stora mängd asylärenden som kommer in.

I stället ska huvudregeln vara att den asylsökande med hjälp av dagersättningen själv ska ansvara för sin egen boendesituation.

- Det här är initiativrika människor som lyckats ta sig hela vägen hit. Vi vill ge dem större möjlighet och ökat ansvar att hitta en bostad på egen hand, ett boende som annars inte skulle ha använts, till exempel enskilda lägenheter som Migrationsverket har svårt att upphandla, säger Anders W Jonsson.

För att underlätta för asylsökande att skaffa bostad vill vi fördubbla dagsersättningen. Enbart personer som tillhör vissa utsatta grupper bör, efter biståndsbedömning, få hjälp med boende. Det ska då skötas av kommunerna, som själva får vara med i bedömningen av kapacitet.

Centerpartiet föreslår i dag också att ensamkommande som fyllt 15 år ska placeras i de asylboenden för utsatta grupper som kommunerna tillhandahåller. De ska få samma ersättning som vuxna asylsökande.

- Det är orimligt att ungdomar i dag sätts på boenden som kostar 2 000 kronor per dag och som är utformade för att hantera ungdomar med mycket svåra sociala problem. En stor del av de ensamkommande skulle ges mycket större möjligheter att snabbt etablera sig om de fick flexiblare och mer ändamålsenliga boenden, säger Johanna Jönsson, integrationspolitisk talesperson i Centerpartiet.

Krävs särskild vård eller omsorg kan man fortsatt placeras i familjehem eller stödboende. Barn under 15 år ska precis som i dag placeras i familjehem och stödboende.

Det tredje förslaget som Centerpartiet lägger fram i dag handlar om att korta vägen till jobb. För att flyktingar snabbt ska komma in i arbete behövs betydligt snabbare insatser på flera plan och betydligt mer arbetsmarknadsanpassade system i mottagandet.

Vi föreslår därför att man bör låta alla asylsökande arbeta.

I dag är grundregeln att en person som saknar uppehållstillstånd inte får arbeta, men en asylsökande kan beviljas undantag. Vi vill vända på detta. Istället för att arbetsförbud ska vara regel vill vi tillåta alla att arbeta som utgångspunkt.

Här finns rapporten.