Centerpartiet föreslår pilotkommuner för att testa regelförenklingar för bostäder

Regelförenklingar kommer att krävas för att lösa den svenska bostadskrisen.
Därför föreslår Centerpartiet att ett antal pilotkommuner tillåts testa större regelförenklingar i skarpt läge för att utvärdera om det kan fungera över hela landet.
- Dessa kommuner tar ledartröjan och driver på för enklare regler. Det måste gå att bygga mer och snabbare, säger Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiska talesperson.

I samband med Centerpartiets kommundagar i Karlstad  släpps en rapport där bland annat.regelförenklingar kopplat till bostadsbyggande ingår.

Ett av dessa förslag är att införa pilotkommuner för att testa regelförenklingar.

- Ska det bli fart på bostadsbyggandet så krävs det att man ser över reglerna och då kommer det från och till att krävas att man vågar prova nya grepp. Här kan pilotkommunerna gå i första ledet och bana väg för nationella förändringar, säger Ola Johansson.

Exempelvis skulle man inom ramen för pilotprojektet kunna pröva möjligheterna att förkorta, förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna, till exempel genom förkortad handläggning, förenklade bullerregler, flexiblare tolkning av detaljplaner och införandet av enklare regler för byggande utanför detaljplanelagt område.

- De allra flesta bedömare är i dag eniga om att gällande regler bromsar bostadsbyggandet och det är givetvis ett problem. Förenklade bullerregler ser vi som en möjlig väg att gå för att få fart på bostadsbyggandet. Ska vi kunna möta det förväntade behovet på 700 000 nya bostäder i landet krävs förändringar, säger Ola Johansson.

- Centerpartiet har länge varit drivande i att regelförenkla för att kunna öka byggandet hela landet. Nu är det dags att testa och utvärdera i skarpt läge i ett antal pilotkommuner. Då kan vi också få fler svar och korta processen från idé till färdig bostad, säger Ola Johansson.

Övriga förslag om regelförenklingar för bostäder som finns i rapporten: 

  • Inför privat initiativrätt
Bostadsplanering är kommunernas ansvar enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Dagens planmonopol innebär att den som vill bygga måste begära ett så kallat planbesked från kommunen. Något som skulle snabba på hanteringen för bygglov är att införa privat initiativrätt enligt norsk modell. Privat initiativrätt innebär att fastighetsägare och byggföretag kan komma med förslag till detaljplaner som kommunen prövar och tar beslut om. Modellen gör det möjligt att avlasta kommunernas förvaltningar från tids- och personalkrävande handläggning utan att inskränka det kommunala planmonopolet.
  • Begränsa okynnesöverklaganden och minska sakägarkretsen

För att öka byggandet behövs åtgärder som förkortar, förändra och förenklar plan- och bygglovsprocesserna. Långa handläggningstider och överklagande är två huvudorsaker till segdragna byggprocesser. Stockholms kommun är ett avskräckande exempel med en genomsnittstid på 7-10 år från idé till färdigt hus. En uppskattning är att denna tid kan halveras genom att bland annat begränsa möjligheterna till okynnesöverklagande och göra sakägarkretsen mindre. Centerpartiet vill därför att PBL ändras så att sakägarkretsen enbart omfattar de som är ”direkt berörda”.

  • Liberalisera strandskyddet

Sverige har 385 000 kilometer strand, motsvarande tio gånger jordens omkrets. Vi har samtidigt en lagstiftning kring byggande i närheten av vatten som bara tillåter byggnation vid ”särskilt skäl”. Möjligheten att bygga i attraktiva lägen handlar inte bara om att möjliggöra landsbygdsutveckling, turism och attraktiva boendemiljöer. Det öppnar även upp en marknad och stärker små företag på orter där större byggföretag inte är intresserade av att etablera sig. Mot bakgrund av Sveriges omfattande bostadsbrist är en liberalisering av strandskyddet lågt hängande frukt för att kraftigt öka mängden byggbar mark i många av Sveriges 290 kommuner.

  • Alternativa brandskyddslösningar i tillfälliga bostäder

Brandskydd i fastigheter ska alltid vara ett krav. Samtidigt finns det i kommun-Sverige berättigad kritik mot att tillgängliga och befintliga lokaler inte kan användas för tillfälliga boenden för asylsökande på grund av snäva och hårda tolkningar av regelverk och praxis.
Det måste finnas möjligheter att erbjuda brandskydd utan att alltid genomföra omfattande, dyra och tidskrävande ombyggnationer av befintliga lokaler. Mot bakgrund av kommunernas pressade situation vill Centerpartiet ge Boverket i uppdrag att se över vilka alternativa sätt ett skäligt brandskydd kan uppnås i tillfälliga bostäder utan att behöva genomföra kostsamma ombyggnationer.