Centerpartiet lokalt

Ny reformagenda för Sverige

Sverige står inför ett mycket omfattande reformbehov. Kraftfulla integrationsinsatser, ökat bostadsbyggande, fler företag som kan växa samt hur Sveriges konkurrenskraft ska stärkas kommer att vara centrala frågor under en lång tid framöver. Det skriver partisekreterare Michael Arthursson tillsammans med de tre andra partisekreterarna i Alliansen i Dagens Nyheter.

Våren 2015 tillsatte Alliansens partier en gemensam och bred utvärdering av allianssamarbetet. Att kunna utvärdera och ompröva är avgörande för att ta ansvar och lösa samhällsproblem.Stefan Löfvens regering saknar den handlingskraften. Avsaknaden av konkreta reformer för jobb och integration samt en ovilja att se problemen med utanförskap och för få vägar till arbetsmarknaden präglar regeringens politik. Vallöften har brutits, det har getts olika besked om regeringens inriktning och en stor osäkerhet har skapats på en rad områden. Sverige är på väg åt fel håll.

För att vända utvecklingen behövs andra och nya förslag och det vägval som svenska väljare har att göra för att byta ut regeringen ska vara tydligt.

Allianssamarbetet är det alternativet. Vi ska lära oss av våra misstag och brister. Vår gemensamma politik ska förbättras. Utvärderingens övergripande slutsatser är tydliga:

  • Alliansen bör gå till val tillsammans: Alliansen står för en tydlig värdegemenskap i svensk politik. Vi har större möjlighet att nå ut till fler väljare och bilda regering som allians. Tillsammans kan vi få genomslag för de reformer som behövs för att vända utvecklingen i Sverige.
  • Behov av en ny reformagenda för Sverige: Varje parti utvecklar nya idéer och politik på egen plan, men omprövar även tillsammans den gemensamma politiken. Det gäller särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder. I övrigt har vi en bred samsyn vad gäller vikten av ordning och reda i ekonomin, fler jobb och fler vägar till arbetsmarknaden. Beskedet är att Alliansen ska gå till val med ett gemensamt valmanifest.
  • Lär av organisatoriska brister: Den avstannade politikutvecklingen kan till stor del kopplas till partiernas centralisering. Alliansen ska vara visionsskapande, förstå människors vardag och leverera politik som är relevant för väljarna. Vi behöver kontinuerligt, särskilt under mellanvalsperioder, utveckla och se över vår gemensamma politik.
  • Förbättra kampanjverksamheten: Bättre planering ska säkerställa att kampanjaktiviteter inte sker för sent, vilket skedde till följd av att valmanifestet presenterades för sent. Mer långsiktig planering och tydligare budskap behövs.
  • Hitta gemensam kraft igen: Vi behöver aktivera borgerligheten utanför partipolitiken, engagera och ta tillvara på den kraft som finns hos olika aktörer: nätverk, organisationer, opinionsbildare. En gemensam tydlig agenda för hur vi möter dagens samhällsproblem är grunden för att skapa framåtanda och förutsättningar för att stärka Sverige.

 
Under våren presenterar partierna separata motioner till regeringens vårbudget. Det ska ge partierna möjlighet att utveckla sin egen politik samtidigt som det tas fram en gemensam reformagenda. Med slutsatserna från den gemensamma valutvärdering läggs nu grunden för ett framtidsinriktat allianssamarbete som ska bygga ett starkare Sverige. Alliansen ska bli den naturliga regeringsbildaren efter nästa val.
 
Läs hela debattartikeln här
 
Läs utvärderingen i sin helhet här.