Centerpartiet lokalt

Fler jobb och minskade utgifter i Centerpartiets budget

Idag presenterar Centerpartiet en ansvarstagande och handlingskraftig vårbudget.  - Sverige behöver och förtjänar en politik som kan både skapa fler jobb och hantera de skenade utgifterna, säger Annie Lööf.

Två stora utmaningar ligger till grund för budgetförslaget. För det första är jobbtillväxten otillräcklig, bland annat på grund av ett för dåligt företagsklimat och för höga skatter på jobb och företagande. För det andra är trycket på de offentliga utgifterna mycket högt, inte minst på grund av det onödigt dyra mottagandet av nyanlända och en ineffektiv arbetsmarknadspolitik.

- Vi vill fortsatt värna om asylrätten men säger också att det innebär förändringar i systemet, exempelvis att asylsökande inte kan få behålla alla bidrag och förmåner. Regeringen väljer istället att behålla dyra förmåner, men förvägrar människor den grundläggande rätten att söka asyl. Det är en bakvänd politik som vare sig slår vakt om asylrätten eller statens finanser, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill också förenkla och minska antalet anställningsstöd så att fler kan ta del av dem. De olika stöd som finns idag riktar sig till personer som står lång ifrån arbetsmarknaden, men desto färre arbetsgivare känner till de stöd som finns.

- Dagens flora av anställningsstöd måste förenklas och effektiviseras. I vårbudgeten föreslår vi att instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och dagens nystartsjobb slås ihop till en utvecklad version av nystartsjobb, säger Emil Källström.

Som helhet innebär vårbudgetens reformer en besparing på 6 miljarder kronor nästa år, och sammanlagt 37 miljarder till 2020, varav 27,8 miljarder sker inom migration och integration.
- Det vi presenterar är förslag som snabbar på integrationen och kraftigt minskar kostnadstrycket i mottagningssystemen. Så tar Centerpartiet ansvar för framtiden, säger Emil Källström.

Huvuddragen i Centerpartiets ekonomiska vårmotion: 

  • Trygghetssatsning på 2,4 miljarder för 2000 nya poliser, höjd lön för områdespoliser och en återinförd beredskapspolis
  • Satsning på fler företag och fler jobb genom att göra det enklare och billigare att för företag att växa genom förslag på ingångsföretag, utbyggt RUT-avdrag med ett höjt tak till 75 000 kr per år och person, höjt lönetak för funktionsnedsatta och en förändring av personaloptioner
  • Satsning på bredbandsutbyggnad på landsbygden på 1 miljard kronor.
  • Ny modell för a-kassan för fler i jobb med ett ökat jobbfokus med ett högt tak men med en snabb avtrappning. Leder till 11 000 fler jobb.
  • Fler vägar till jobb genom enklare anställningsstöd
  • Bättre integration och billigare mottagande med förslag på fler stödboenden istället för HVB-hem, fler familjehemsplaceringar, etableringslån istället för bidrag och borttagen rätt till efterlevandestöd.
  • Satsning för resultat på miljön genom en fortsatt grön skatteväxling med borttaget skatteundantag för fossil gas, sänkt skatt på biodrivmedel, nej till skatt på småskalig solenergi och en utbyggd laddinfrastruktur motsvarande 30 000 laddstolpar.

Läs Centerpartiets budgetmotion
HELA BUDGETEN 
SAMMANFATTNING VÅRBUDGET