Dags att decentralisera makt till regionerna

Att rita om Sveriges karta är ingen liten sak. Sverige kommer fungera bättre med en ny regional organisation, men för att det ska fungera i praktiken är det viktigt med ett brett uttalat stöd från de människor som berörs. Det skriver Annie Lööf tillsammans med Carola Gunnarsson.

Centerpartiet har länge arbetat för att flytta makt och inflytande närmare människor, för en regionalisering av Sverige. I en värld med ökad rörlighet, större arbetsmarknadsregioner och fortsatt globalisering blir detta än mer nödvändigt.
Men, en verklig regionalisering handlar inte bara om gränserna för de nya regionerna. En viktig förutsättning är att makt och inflytande flyttas från staten till de folkvalda regionala självstyrelseorganen.

Vi behöver därför vidga debatten till att handla om vilka nya områden som behöver beslutas av de folkvalda på regional nivå. Vi ser att följande områden kan vara lämpliga:

 • Regional tillväxt.
  Regioner som ska göra skillnad behöver få beslutanderätt över tillväxtfrågor och EU-program, en större andel av anslagen för infrastruktur och regional översiktsplanering.
 • Större arbetsmarknadsregioner.
  Vi vill ge regionerna verktyg att arbeta frågor som kompetensförsörjning, integrationsåtgärder och innovationsfrågor.
 • Utveckling av landsbygden.
  Vi vill ge regionerna mandat att ta över uppgifter som har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet utanför städerna.
 • Regionalt miljöarbete.
  Vi vill förbättra anpassningen till lokala förutsättningar i miljöarbetet. Regionerna kan hantera anslag för miljöåtgärder som t.ex. sanering av mark och medel för skydd av natur.

En vital del av reformen är att staten måste bli mer effektiv. Statliga myndigheter med verksamhet lokalt måste samverka bättre. Med regionreformen ges förutsättningar för att statliga myndigheter har samma geografi som de nya folkvalda självstyrelseorganen.

För oss är det därför viktigt att regering och riksdag agerar lyhört när den genomför sina respektive delar av regionreformen av de statliga myndigheterna. Den svenska välfärden har inte råd att ha en ineffektiv myndighetsstruktur.

När det gäller de folkvalda regionala självstyrelseorganen är det viktigt att de landsting och regioner som vill ta initiativ och bilda större regioner får möjlighet att göra det snarast. Lika viktigt är det dock att landsting och regioner även får möjlighet att står utanför en större regionbildning. Vi är därför öppna för att det kan behövas fler än de sex regioner som den statliga indelningskommittén föreslagit, någonting som utredarna också själva har öppnat för.

Regionfrågan berör. Det är en viktig debatt som nu förs runt om i landet. Ytterst handlar regionreformen om den svenska välfärden och om att hela Sverige ska ha möjlighet att utvecklas. Det vi gör nu kommer att ha betydelse i många år framöver. Vi behöver därför ta steg som möjliggör en fortsatt decentralisering och regionalisering. Vi får inte missa chansen att regionalisera Sverige. För att en regionalisering ska bli verklighet kan den ske i olika takt. Vi behöver vara lyhörda inför att samma takt inte passar alla. På så sätt kan vi få till en regionalisering på riktigt.