Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Centerpartiet med övriga allianspartier: Därför avslutas bostadssamtalen

Centerpartiet med övriga allianspartier: Därför avslutas bostadssamtalen

I kväll presenterar Alliansen i en gemensam debattartikel på DN Debatt att de blocköverskridande bostadspolitiska samtalen avslutas - utan att en uppgörelse med regeringen och Vänsterpartiet kommit till stånd.  
"På sju tunga och nödvändiga områden har regeringen inte varit beredd att genomföra de reformer som krävs", skriver Centerpartiets Emil Källström tillsammans med de andra ekonomisk-politiska talespersonerna i Alliansen.

Under våren har Centerpartiet har tillsammans med övriga allianspartier deltagit i blocköverskridande samtal om bostadspolitiken. På grund av den numera akuta bostadskrisen med både trångboddhet och för lågt byggande har allianspartierna prioriterat bostadssamtalen. Men nu är samtalen alltså över. Regeringens egna bostadspolitiska förslag är för försiktiga.

"Alliansen har prioriterat bostadssamtalen av uppenbara skäl. Under de senaste åren har en långvarig bostadsbrist utvecklats till en akut bostadskris. Rapporter om trångboddhet duggar tätt. Bostadsbristen är allvarlig eftersom den begränsar människors frihet och möjligheter att flytta till jobb och utbildning. Dessutom begränsas företagens möjligheter att växa och konkurrera. En god tillgång på bostäder med olika upplåtelseformer är en förutsättning för integration, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt, skriver Emil Källström tillsammans med Ulf Kristersson (M), Erik Ullenhag (L) och Jakob Forssmed (Kd).

Alliansen välkomnade regeringens inbjudan till samtal när den kom i vintras. Under samtalen presenterade allianspartierna över 30 bostadspolitiska förslag. Svårare var det för regeringen att bidra, som under samtalen föreslog flertalet mindre kraftfulla varianter av sedan tidigare kända alliansförslag.

"Tyvärr har regeringens egna förslag varit mycket begränsade, oftast enbart i form av mindre kraftfulla varianter av redan kända förslag från Alliansen – i andra fall i rakt motsatt riktning. Regeringen vill dessutom finansiera med höjd fastighetsavgift, trots att det av regeringen själv beskrivits som en förutsättning för samtalen att allt ligger på bordet, utom just fastighetsskatten", skriver de fyra allianspolitikerna.

Efter fyra månaders samtal är Alliansens slutsats att regeringens förslag är alldeles för försiktiga för att lägga grunden till en stor bostadspolitisk överenskommelse.
På följande sju områden har regeringen inte varit beredd att genomföra de reformer som krävs:

  • Respektera riksdagens beslut. En grundläggande förutsättning för en överenskommelse är att regeringen respekterar och genomför de beslut som fattats av riksdagen. Trots riksdagsbeslut är regeringen inte beredd att tillgodose vare sig tillkännagivandet om byggvänliga gränsvärden för buller eller främjande av modeller för hyrköp och ägarlägenheter.
  • Korta överklagandeprocessen. Att systematiskt överklaga kommunala beslut enligt plan- och bygglagen är i dag mer regel än undantag och resulterar ofta i stora förseningar. Alliansen anser dels att Länsstyrelsen ska tas bort som första instans för överklaganden, dels att sakägarkretsen – vilka som över huvud taget har rätt att överklaga - måste begränsas.
  • Reformera systemet med riksintressen. Under de senaste decennierna har antalet områden som markerats som riksintresse ökat kraftigt. Sveriges Kommuner och Landsting skrev redan 2012 att ”om inte problemen åtgärdas anser SKL att systemet […] bör läggas ner”. Alliansen anser att regeringen eller en expertgrupp samlat ska utpeka riksintressen, inte som nu 12 självständiga myndigheter. Antalet riksintressen som begränsar nybyggnation bör minska, medan bostadsbyggande i sig bör klassas som ett eget riksintresse.
  • Reformera systemet för naturreservat. Tillväxten av nya kommunala naturreservat har varit i genomsnitt drygt tio per år sedan slutet av 1970-talet. De kommunalt beslutade naturreservaten är i mycket stor utsträckning tätortsnära. Alliansen anser att kommunala naturreservat endast ska inrättas efter ansökan hos regeringen. Möjligheterna att upphäva naturreservat när det är motiverat för bostadsbyggande bör också ses över.
  • Reformera strandskyddet i grunden. Strandskyddet bör decentraliseras för att frigöra mer mark till attraktiva boendemiljöer. Kommuner ska kunna ansöka om att upphäva strandskyddet, eller genom omvänt strandskydd aktivt ansöka om strandskydd för skyddsvärda lägen. Sedan 2009 gäller ett differentierat strandskydd som kan utvidgas upp till 300 meter. Alliansen anser att regelverket snarast bör återgå till den maxgräns på 100 meter som gällt fram till 2009. Samtidigt bör en större översyn av strandskyddet göras för att påbörja en decentralisering.
  • Förenkla för privatbostadsuthyrning. Privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden är en viktig möjlighet att få ett mer effektivt utnyttjande av befintligt bestånd. Bostadsrättsinnehavarens ställning måste stärkas så att fler får tillåtelse att hyra ut sin bostad i andra hand.
  • Bättre utformning av flyttskatten. Situationen på bostadsmarknaden kräver också ökad rörlighet och bättre fungerande flyttkedjor. Alliansen anser att taket för uppskov av reavinstskatt bör tas bort och att denna förändring bör omfatta alla som säljer sin bostad, inte bara de äldsta.