Högskolornas anslag måste kopplas till kvaliteten

Högskolornas och universitetens anslag måste styras av hur hög kvalitet de har. Något den rödgröna regeringen tagit bort. Det skriver Fredrik Christensson, talesperson för högre utbildning i Svenska Dagbladet.

Framtidens arbetsmarknad kommer behöva vara betydligt bredare än den vi ser i dag. Det kommer att krävas såväl enklare jobb utan större krav på utbildning som högkvalificerade arbeten som kräver spetskompetens. Därför behöver den högre utbildningen ha en tätare koppling till arbetsmarknaden och ett tydligt politiskt ledarskap där man vågar säga att en högre utbildning också ska leda till ett jobb.

Ett av de främsta verktygen för att styra den högre utbildningen är fördelningen av resurser. I dag har Sverige ett system för att fördela resurserna till högskolor och universitet som inte främjar kvalitet och koppling till arbetsmarknaden. Den rödgröna regeringen valde att ta bort den inriktning mot fördelning av anslag efter kvalitet som Centerpartiet och Alliansen tidigare baserat delar av fördelningen på.

Centerpartiet har med anledning av detta träffat företrädare från näringsliv, fackföreningar, studentorganisationer och lärosäten för att diskutera resursfördelningen. Våra prioriteringar i de samtalen har varit följande förändringar:

1. Arbetslivsanknytning
Den högre utbildningen behöver vara nära kopplad till arbetsmarknaden med exempelvis praktik, samverkansprojekt och arbetsgivares delaktighet i utbildningens utformning. Att erbjuda en användbar utbildning som leder till jobb ska premieras.

2. Stärka kvaliteten
I dag är det allt för många utbildningar som inte lever upp till arbetsmarknadens krav. För en utbildning i världsklass krävs därför att det är kvalitet, inte antal godkända studenter, som premieras.

3. Ökad genomströmning
Genomströmningen vid de svenska lärosätena är alltför låg. När studenters utbildning tar längre tid än planerat är det en förlust för såväl samhälle som för den enskilda studenten. Vi behöver ett resurstilldelningssystem som styr mot att studenter ska slutföra sina utbildningar i tid och därmed tidigare etablera sig på arbetsmarknaden.

En ansvarsfull politik behöver grunda sig i vetskapen om att arbetsmarknaden förändras och i övertygelsen om att alla jobb behövs. En högre utbildning som kännetecknas av kvalitet och koppling till arbetsmarknaden är därför helt avgörande.

Läs hela artikeln här
Här kan du läsa vad vi tycker om högre utbildning