Fyra förslag på hur onödiga utvisningar kan undvikas

Många av de utvisningar av arbetskraftsinvandrare som uppmärksammats är resultatet av Migrationsverkets väldigt stränga tolkning av reglerna. Vi föreslår fyra förändringar så att vi slipper fall där människor hamnar i kläm och företag förlorar viktig kompetens, skriver Emil Källström, Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson tillsammans med Samuel Engblom, TCO, på DN Debatt.

Den senaste tiden har en lång rad fall uppmärksammats, där små misstag har gjort att arbetskraftsinvandrare utvisats. Det handlar till exempel om att ett arbete utlysts via en jobbsajt istället för genom Arbetsförmedlingen, att en arbetsgivare gjort ett misstag vid inbetalning av försäkringsavgifter eller att en anställd åkt utomlands för att närvara på en begravning.

Därför lägger vi tillsammans med TCO fram fyra förslag på hur invandringen av arbetskraft till Sverige kan förbättras.

 1. Möjlighet till korrigeringar vid misstag.
  Om en arbetsgivare utan uppsåt begått ett misstag ska det kunna korrigeras i efterhand. Det kan gälla misstag i samband med inbetalning av pensionsavsättningar eller försäkringar, eller att en lön under någon enstaka månad varit för låg. När det inte rör sig om medvetet fusk eller utnyttjande och felet är litet ska arbetsgivaren i efterhand kunna betala mellanskillnaden och arbetstagaren ska kunna fortsätta sin anställning istället för att utvisas.

  Vid uppsåtliga misstag eller grov oaktsamhet ska arbetstagaren ha reella möjligheter att byta anställning och inte få tillståndet indraget på grund av att en tidigare arbetsgivare misskött sig. För att inte skapa incitament för arbetsgivare att systematiskt betala för låga löner bör systemet innehålla någon form av påföljd för arbetsgivaren, exempelvis i form av en ekonomisk sanktion. Straff för fel ska i första hand drabba arbetsgivaren och inte, som i dag, arbetstagaren.
 2. Mer flexibla utannonseringskrav.
  För att uppfylla det så kallade gemenskapsföreträdet måste arbetsgivare i dag annonsera en tjänst i 10 dagar på Arbetsförmedlingen och i de europeiska arbetsförmedlingarnas nätverk EURES. Globala portaler anses inte duga, trots att de kan nå långt fler potentiella sökande. Detta är en orimligt snäv tolkning av kraven på utannonsering av tjänster.

  EU-kommissionen har konstaterat att den svenska tolkningen går längre än vad EU kräver och inget annat EU-land tolkar gemenskapsföreträdet på samma sätt som Sverige. För att inte utvisa arbetstagare som i övrigt uppfyllt villkoren för arbetstillstånd vill vi modernisera kraven på utannonsering och förtydliga att det finns utrymme för fler sorters annonsering än via Arbetsförmedlingen.
 3. Återinför förenklade förfaranden.
  Migrationsverket har tidigare haft ett förenklat ansökningsförfarande för arbetsgivare som ansöker om många arbetstillstånd och som klassats som seriösa, en form av certifiering. För närvarande ses systemet över och inga nya certifieringar utfärdas.

  Det här riskerar att ta bort en av de få förenklingar och förkortningar av handläggningstider som finns och därmed ytterligare förlänga redan långa handläggningstider. Migrationsverket bör omgående samråda med arbetsmarknadens parter för att införa ett nytt system med förenklade förfaranden för att hålla handläggningstiderna korta.
 4. Ökade möjligheter till spårbyte.
  Reglerna för spårbyte gör det i dag möjligt för asylsökande som får avslag på sin asylansökan, men som har ett arbete som uppfyller kraven för arbetstillstånd, att i stället få arbetstillstånd och få stanna som arbetskraftsinvandrare. Men reglerna för spårbyte är i dag omotiverat snåla. Möjligheten till spårbyte ges exempelvis bara dem som haft ett arbete i fyra månader innan de fått avslag på sin asylansökan.

  Dessa regler borde ses över och utvidgas. I ett första steg borde den tid som man ska ha varit anställd innan avslagsbeslutet förkortas till två månader. På så vis minskar vi antalet situationer där människor som har jobb i Sverige och behövs på sina arbetsplatser i stället får lämna landet, ofta utan någon garanti för att de kan komma tillbaka.