Johanna Jönsson: Reformera mottagandet av ensamkommande ungdomar

Ensamkommande barn och ungdomar som har sökt asyl i Sverige men inte vet om de får stanna befinner sig i en mycket otrygg situation. Det behövs därför stora förändringar av mottagandet av ensamkommande. Centerpartiet ser några huvudsakliga utmaningar:

En ordnad process

Från stora grupper har det framförts krav på att ensamkommande barn och unga ska få uppehålls­tillstånd om de varit mer än ett år i Sverige, en form av amnesti. Centerpartiet vill se en asylpolitik där det är skyddsskäl som avgör om man får uppehålls­tillstånd. Amnesti skulle innebära att man bortser från skyddsskälen. Det är inte heller säkert att processen skulle bli enklare eller handläggningstiderna kortare.

- Gränsdragningarna blir väldigt svåra och man kommer ändå att behöva pröva vilka som omfattas med åldersbedömningar, vilket gör att processen ändå kommer att vara lång, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson Centerpartiet.

En rättssäker prövning bygger på att vi vet åldern på den som söker. Centerpartiet vill se medicinska ålders­bedömningar tidigare i processen. Även de som har fått ett utvisningsbeslut på grund av Migrationsverkets åldersuppskrivning ska erbjudas en medicinsk bedömning om de inte har fått en. Den som överklagar sin ålder ska ha möjlighet att bo kvar i kommunen tills uppskrivningen vunnit laga kraft.

I enlighet med Migrationsöverenskommelsen vill Centerpartiet att minderåriga utan ordnat mottagande i hem­landet ska få permanenta uppe­hålls­tillstånd. Det borde baseras på åldern personen hade när denne lämnade in sin ansökan.

- Eftersom handläggningstiderna är väldigt långa hinner många fylla 18 år innan beslutet fattas och riskerar då att få ett utvisningsbeslut. Utgår man från åldern vid ansökan ökar förutsäg­bar­heten och tryggheten för de ensam­kommande och två personer med identiska förutsättningar kommer att behandlas lika. Detta måste utredas skyndsamt, säger Johanna Jönsson.

Vägar att få stanna

Vi måste också hitta konstruktiva lösningar för att de som är över 18 år och kan försörja sig själva ska få stanna i Sverige. Centerpartiet vill att den som har jobb ska kunna göra ett spår­byte för att stanna som arbets­kraftsinvandrare.

Centerpartiet vill dessutom se fler stipendiemöjligheter för studier och efter att vi har fått igenom viktiga förändringar av regeringens förslag så har vi ställt oss bakom uppehållstill­stånd för studier på gymnasie­nivå.