Centerpartiets förslag för en effektivare terrorbekämpning

Terrorattacken i Stockholm i april skakade om oss alla. Men attacken visade också på styrkan i vårt samhälle. På politisk nivå krävs det nu att vi tillsammans arbetar för att stärka arbetet mot terrorism, skriver Annie Lööf och Johan Hedin i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Edit: 7 juni 2017 kom Allianspartierna och regeringen överens om 16 förslag för att motverka terrorismen. Läs mer om förslagen här.

7 april 2017 hände det som inte får hända. Vi drabbades av hat och terror. Oskyldiga människor dödades och skadades av en feg mördare. Men attacken visade också på styrkan i vårt samhälle. Mod och lojalitet hos polis, ambulanspersonal, räddningstjänst och rättsväsende och gemenskap hos alla de tiotusentals som samlades på gator och torg för att sörja.

På politisk nivå bär nu alla ansvarstagande partier ett ansvar att hitta vägar framåt som gör att vi kan utöka resurserna till de rättsvårdande myndigheterna och få en mer effektiv lagstiftning på plats.

Centerpartiet kommer att bidra konstruktivt i de blocköverskridande samtalen om den nationella strategin mot terrorism som regeringen aviserat. Här presenterar vi här våra främsta prioriteringar samt förslag på budgetförstärkning.

800 miljoner till terrorbekämpning
Centerpartiet föreslår att Polisen ges 800 miljoner över en fyraårsperiod för att kunna intensifiera arbetet för att bekämpa terrorism. Pengarna behövs för att stärka resurserna för det särskilda nationella insatskonceptet och den nationella insatsstyrkan.

Kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer
Vi behöver göra det enklare att straffa de som återvänder från utlandet, men även kunna straffa dem som i Sverige stöttar terrorlistade organisationers verksamhet. Centerpartiet vill att Sverige ska följa Norges exempel och förbjuda samröre med terrororganisationer. Det skulle innebära att en åklagare inte behöver bevisa ett explicit terrorbrott, istället räcker det att bevisa samröre med en terrorlistad organisation för en fällande dom.

Kriminalisera stödjande av terrororganisationer
Den som stödjer en terrororganisation utgör ett direkt hot mot hela vårt samhälle därför måste även stödjande av terrororganisation kriminaliseras och därmed vara straffbart. Det skulle innebära att det blev kriminellt att till exempel dela information med en terrorgrupp, att hjälpa till med finansiellt stöd och att hjälpa till med framtagande eller spridande av propaganda.

Stoppa offentliga medel till våldsbejakande organisationer
Offentliga medel ska inte gå till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap. Förutom att förhindra att offentliga medel går till dessa organisationer ska vi även kräva tillbaka pengar om de tidigare betalats ut.

Låt myndigheter dela fler uppgifter
Normalfallet bör även fortsättningsvis vara att de spärrar för sekretess som finns för att värna den personliga integriteten behålls. Men vid risk för terrorbrott måste framförallt de rättsvårdande myndigheterna åläggas en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet.

Skapa ett nationellt resursteam för att hantera återvändare
Terrorresor ska i första läget straffas, men det är tydligt att samhället inte klarar utmaningen att hantera de som återvänder efter att ha anslutit sig till terroristorganisationer. Det tyngsta ansvaret vilar dock på staten. Vi föreslår därför ett nationellt resursteam som arbetar operativt med återvändare och radikala miljöer.

Läs hela debattartikeln här.