Centerpartiet lokalt

Ge EU mer muskler att bekämpa cyberhot

Sveriges och EU:s förmåga att stå emot och bekämpa påverkansförsök och cyberhot behöver öka. Det sa Centerpartiets EU-parlamentariker, Fredrick Federley, på Europadagen i Stockholm.
- Cyberattacker kan slå ut samhällsviktig infrastruktur och är ett hot mot demokratin och friheten i enskilda länder och i EU. Nu behövs det fler gemensamma åtgärder på EU-nivå för att kunna bekämpa dessa hot effektivt, säger Fredrick Federley.

Enskilda nationer behöver hjälp med att stå emot dessa hot och alla medlemsländer i EU måste samarbeta för att bygga upp fungerande nätverk och strukturer. Visserligen är det viktigt med nationella resurser men det måste finnas en bra struktur på EU-nivå, endast då kan utmaningarna hanteras på ett effektivt sätt.

På Europadagen presenterade Fredrick Federley därför3 förslag:

  • EU och Sveriges motståndskraft att arbeta förebyggande och strategiskt mot påverkansförsök måste förbättras. Antalet personer som arbetar med detta inom EU är betydligt färre än antalet personer som arbetar för att göra skada och sprida osanningar. Varje EU-land bör därför bidra med fler personer och mer resurser som ska arbeta med dessa hot. Detta arbete bör Kommissionen få mandat att samordna.
  • Stärk medvetenheten och dela kunskap om cyberhot. Människor behöver bli medvetna om den påverkan de utsätts för och vikten av ett högt säkerhetstänk i den digitala världen. Detta gäller offentlig och privat sektor, såväl som allmänheten. Det räcker inte med lagstiftning, utan alla samhällsaktörer måste ta en aktiv roll för att förebygga och motverka de skadliga effekterna av påverkansförsök och cyberhot. Medlemsländerna måste dela med sig av goda exempel för hur de hanterat och följt upp en incident.
  • Stresstesta EU och stärk minimikraven för informationssäkerhet i alla medlemsstater. Det är viktigt att utgå från lokala förutsättningar, men EU bör i framtiden stresstesta alla medlemsländer, och EU:s totala förmåga, att stå emot cyberhot. Vi är bara så starka som den svagaste länken. Varje år bör det också göras en utvärdering med rekommendationer till respektive medlemsland. Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) ska samordna medlemsländer som vill gå längre i samarbetet inom informationssäkerhet.

- Cyberattacker är ofta gränsöverskridande och berör därför mer än ett EU-medlemsland. Strukturen för detta säkerhetsarbete bör byggas på EU-nivå som har förmågan att samordna, fokusera och kraftsamla resurser för ett säkrare EU, säger Fredrick Federley.