Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Blocköverskridande terrorsamtal klara - Här är de färdiga förslagen

Blocköverskridande terrorsamtal klara - Här är de färdiga förslagen

Inga offentliga bidrag ska delas ut till våldsbejakande och extremistiska organisationer och samröre med dessa ska kriminaliseras. Det är två förslag som Centerpartiet har drivit i samtalen med regeringen om hur vi ska motverka terrorism.

- Inte en spänn av våra skattepengar ska gå till våldsbejakande organisationer, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson som har deltagit i förhandlingarna.

Centerpartiet har i samtalen med regeringen tagit ansvar och visat ledarskap för ett samhälle där vanliga människor ska kunna gå tryggt på våra gator. Flera av de förslag som vi föreslog för en tid sedan och som är viktiga för att motverka terrorism kommer nu att utredas och bli verklighet.

Det handlar bland annat om att kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer, att inga offentliga bidrag ska gå till extremistiska organisationer, att polis och kommuner ska kunna dela sekretessbelagd information med varandra för att komma åt personer som utgör ett säkerhetshot.

- De som stödjer hat, våld och extremism ska sättas bakom lås och bom, punkt slut. Samtidigt ska vi värna den demokrati som vi lever i och därför har vi också varit noga med att rättssäkerheten ska vara fortsatt hög, säger Johan Hedin.

Här är förslagen som ska motverka terrorism

 

Inga offentliga bidrag till extremistiska organisationer

En utredning ska se över hur ett tydligt demokratikriteriekan införas för statliga bidrag. Det handlar om kriterier för till exempel diskriminering, spridning av hat eller våldsbejakande budskap. Medel som utbetala ska utan undantag krävas tillbaka.

Kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer

Idag finns det särskilda straffbestämmelser mot att resa utomlands i terrorismsyfte och mot att finansiera terroristorganisationer, men inte mot att delta eller lämna annat stöd till en sådan organisation. En sådan reglering finns i Norge och en utredare ska därför snabbt lämna förslag till en liknande lagstiftning i Sverige. Utredningen redovisas senast den 15 oktober 2017.

Sekretessbrytande bestämmelse för polis och kommun

För att arbetet mot terrorism ska fungera krävs ett regelverk som gör det möjligt att utbyta information effektivt och rättssäkert. Det kan röra sig om information om personer som utgör ett säkerhetshot, till exempel personer som återvänder från strider för våldsbejakande organisationer eller personer som är i behov av stödinsatser för avradikalisering. En utredning ska lämna förslag till förändringar. Polismyndigheten ska också ges i uppdrag att hur informationsutbytet ser ut idag och hur det eventuellt kan förändras inom ramen för nu gällande lagstiftning i avvaktan på ny reglering.

Skärpt säkerhet i den offentliga miljön

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ges i uppdrag att samordna det risk- och säkerhetsarbete som bidrar till en ökad trygghet och säkerhet i den offentliga miljön. De ska kartlägga risker och sårbarheter, samla och sprida kunskap samt ge nationell vägledning för skyddsåtgärder.

Stärkt samarbete mellan Säkerhetspolisen och Migrationsverket

En effektiv informationsdelning mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen är avgörande för att identifiera personer i migrationsprocessen som kan utgöra ett säkerhetshot. En mer automatiserad screening ska införas och Säkerhetspolisen ska ges bättre tillgång till Migrationsverket.

Skärpt kontroll av personer som bedöms utgöra säkerhetshot

Lagen om särskild utlänningskontroll är i behov av en översyn eftersom den i vissa avseenden är svårtillämpad och innehåller luckor. En utredning ska se över lagen samt hur kontrollen av personer som bedömts utgöra ett hot på ett rättssäkert sätt kan förstärkas, till exempel genom elektronisk övervakning.

Operativt förebyggande arbete

En permanent funktion för nationell samordning inrättas och ett stärkt stöd till avhoppare byggs upp. Detta genom insatsteam som ger konkret stöd till kommuner som har problem med individbaserade ärenden. En nationell vägledning ska tas fram för att tydliggöra vem som har ansvar för vad. Lärare ska genom Skolverket få kompetensutveckling i att hantera extremism och rasism i klassrummet och bland elever i riskzonen.

Säkerhetspolisens tillgång till underrättelseinformation

För att Säkerhetspolisen ska kunna utföra sitt uppdrag att rädda liv är underrättelse från signalspaning av stor betydelse. Nuvarande regelverk tillämpas på ett sätt som gör att Säkerhetspolisen inte kan ta emot underrättelser från signalspaning gällande företeelser som berörs av förundersökning. En översyn ska göras för att se hur Säkerhetspolisen kan ta emot underrättelser parallellt med en pågående förundersökning. Regelverket ska samtidigt tydliggöra att dessa underrättelser under inga omständigheter får användas i förundersökningen.

Stärkt tillsyn och förhandsprövning

Det är viktigt med en effektiv tillsyn och tydliga sanktioner av de delar av Säkerhetspolisens och FRA:s verksamhet som inte kan redovisas öppet. En översyn ska göras för att analysera om nuvarande regler är tillräckliga.

Hindra missbruk av andra resehandlingar än pass

Missbruket av främlingspass, resedokument och uppehållstillståndskort och andra handlingar som utfärdas av Migrationsverket ska förhindras. En utredning ska se hur pass utbrett missbruket är och lämna lösningar för att komma tillrätta med problemet. Regeringen ska därefter komma tillbaka till riksdagen gällande de eventuella åtgärder som behövs göras.

Utvärdera insatserna vid terrordåd

En utvärdering av hur samhället klarade terrordådet 7 april 2017 ska tillsättas genom ett regeringsuppdrag till MSB. MSB ska också utreda Säpos roll. Uppdraget ska beslutas i juni.

Säkerställ polisens tillgång till kameraövervakning

Polisen är beroende av information från kameraövervakning när de sak förebygga brott, avbryta detsamma och utreda begångna brott. Regeringen vill att den utredare som ska se över regler om sekretess och informationsutbyte mellan polisen och kommunerna även ska utreda den här frågan.

Åtgärder mot skattemedel som används för finansiering av terrorism

I vissa fall har pengar från skattebrott, till exempel momsbedrägerier, använts för att finansiera terrorism. Arbetet med att identifiera och åtgärda detta problem ska få en fortsatt hög prioritet.

Säkerställ polisens insatsförmåga

I en tidigare överenskommelse slogs det fast att polisens insatsförmåga ska säkerställas för att kunna hantera flera parallella incidenter. Resurser som behövs för att möjliggöra personalförstärkning ska tillföras Polismyndigheten.

Försvarsmakten och Kustbevakningens stöd till polismyndigheten

Vid ett terrorattentat kan det vara avgörande att använda samhällets alla relevanta resurser. I vissa situationer ska Försvarsmakten kunna ge stöd till Polismyndigheten när nödvändiga förmågor är redan upptagna eller saknas. Även Kustbevakningens ska kunna ge stöd till Polismyndigheten, till exempel vid sjö- eller lufttransporter.