Centerpartiet lokalt

Lööf & Nordin: Gör det lättare att investera i grön teknik

Det ska vara lönsamt att investera i förnybar energi och billigare och enklare att välja att köra på el framför fossila bränslen. I höstens budgetmotion lägger Centerpartiet två förslag som stöttar den gröna omställningen.

- Politikens roll ska vara möjliggörande, att underlätta idéer, innovation och investeringar och att röja hinder för den omställning som redan pågår skriver Annie Lööf och Rickard Nordin (C) energipolitisk talesperson i en debattartikel i dagens GT.

Världen och Sverige står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av haven och ohållbart utnyttjande av ekosystem är hot mot människors hälsa, planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt. Vi ser just i detta nu konkreta effekter av klimatförändringarna genom pågående naturkatastrofer i Karibien och utanför USA:s kust. Hur orkaner och översvämningar ödelägger enorma ytor och driver människor från sina hem. Även här på hemmaplan finns risker. Nyligen kom Statens geotekniska institut, SIG ut med en rapport som beskriver riskerna för ras längs Säveån på grund av bland annat klimatförändringar. En utveckling som också GT har rapporterat om tidigare. Tyvärr ser vi inte de kraftfulla, globala förändringar som skulle behövas för att stoppa klimatförändringarna. Istället ser 2017 ut att bli året med högst medeltemperatur i världen sedan mätningarna inleddes.

Utvecklingen på klimat- och miljöområdet går på många sätt åt fel håll även i Sverige. Under åren 2006-2014 minskade utsläppen med nästan 20 procent samtidigt som BNP ökade. Den trenden har tyvärr brutits och SCB:s statistik visar att utsläppen istället ökade under 2016. För att Sverige ska fortsätta att vara en stark kraft i den hållbara omställningen krävs ett nytt ledarskap för miljö och klimat med en politik som med effektiva verktyg förenar ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp och mindre miljöpåverkan.

Centerpartiet har varit med och tagit ansvar i ett flertal breda överenskommelser för miljön och klimatet under mandatperioden. Vi var drivande i att få på plats en bred energiöverenskommelse och vi har även varit en stark kraft i arbetet med ett långsiktigt ramverk för klimatpolitiken. En politisk långsiktighet är bra för miljön och klimatet. Det gör också att svenska företag vet vilka långsiktiga spelregler som gäller, något som stärker svensk konkurrenskraft. Centerpartiet kommer fortsätta att leverera förslag som förbättrar förutsättningarna för ett bättre klimat och påskyndar den gröna omställningen.

Politikens roll ska vara möjliggörande, att underlätta idéer, innovation och investeringar och att röja hinder för den omställning som redan pågår. Ska vi kunna minska utsläppen behöver vi göra det än mer lönsamt att investera i förnybar energi och göra det billigare och enklare att välja att köra på el framför fossila bränslen. I vår kommande höstbudget lägger vi därför två förslag på detta område:

  1. Avskaffad fastighetsskatt för vindkraftverk - Göteborgsregionen är en viktig plats för inte minst den innovativa utvecklingen av svensk vindkraft. Med aktörer som exempelvis Chalmers och SKF har Göteborg med omnejd en viktig roll att spela för den fortsatta utvecklingen av framtidens vindkraft. Vi vill påskynda den fortsatta utbyggnaden av vindkraften i hela landet och avsätter därför drygt 100 miljoner de kommande tre åren för att helt avskaffa fastighetsskatten för vindkraft.
  2. Avskaffa energiskatten för elbussar – Västra Götaland är en region som verkligen vågat gå före när det kommer till en grönare kollektivtrafik. Med projekt som exempelvis Electricity, där företag, forskare, myndigheter, staden och regionen samarbetar kring en hållbar kollektivtrafik är inte minst elbussarna något att lyfta fram extra. Vi vill stärka arbetet med att göra det lättare för oss som resenärer att åka grönare. Idag betalar inte spårbunden trafik energiskatt på den el de använder. Centerpartiet vill uppmuntra elektrifiering och föreslår att även elbussar slipper betala energiskatt. Vi avsätter 90 miljoner till detta under kommande treårsperiod.

Göteborg har alla möjligheter att bli en motor i den gröna omställningen, inte minst på energiområdet. Då krävs det dock att vi från politiken gör vad vi kan för att göra det lättare och billigare att våga investera i grön teknik. Centerpartiet kommer alltid vara en drivande kraft för en politik som gynnar såväl klimatet, Göteborgsregionen som Sverige.

Annie Lööf
Partiledare Centerpartiet

Rickard Nordin
Energipolitisk talesperson Centerpartiet & Riksdagsledamot Göteborg

Läs debattartikel i GT.

Läs mer om Centerpartiets miljöpolitik