Centerpartiet: Så kan vi finansiera höghastighetståg

Centerpartiet har länge drivit frågan om att Sverige ska ha höghastighetståg.

På DN-debatt idag presenterar vi en lösning för hur projektet kan finansieras på ett långsiktigt hållbart sätt och byggas så effektivt som möjligt.

- Sverige behöver investera i nya stambanor för höghastighetståg som kan knyta ihop landet. Det är bra för miljön, för jobben och för att avlasta befintliga banor som istället kan användas till gods, säger Annie Lööf.

Idag har tyvärr frågan om stambanor för höghastighetståg fastnat i ett dödläge i den politiska debatten. De två stora frågorna handlar om hur vi kan bygga de nya stambanorna för höghastighetståg snabbt och effektivt och om hur bygget ska finansieras. Idag finansieras transportinfrastruktur via anslag, budget för budget – år för år. Men det lämpar sig inte för nya stambanor som är en investering av en typ som bara görs en gång per sekel.

- Gör man på det traditionella sättet riskerar höghastighetsbanorna att byggas i snigelfart, etappvis, istället för som det sammanhängande projekt det är. Det skulle göra att de nya stambanorna skulle komma att stå helt klara först i mitten av 2090-talet. Det är ohållbart, säger Anders Åkesson Centerpartiets trafikpolitisk talesperson.

Centerpartiet anser att en modell, liknande den som användes när Öresundsbron byggdes, bör användas även för de nya stambanorna för höghastighetståg. Genom ett separat offentligägt bolag, som får möjlighet att lånefinansiera med svenska staten som garant, kan en ny stambana för höghastighetståg färdigställas snabbare än vad som diskuteras idag. Projektet kan då bedrivas som en helhet, där ingen del av bygget i onödan styckas upp eller fördröjs. Genom att lyfta ur projektet ur den vanliga budgetprocessen fattas beslut på grundval av vad som är effektivt för att bygga banorna snabbt och billigt. Långsiktighet och helhetstänk premieras.

- Med denna modell finansieras stambanorna på egna meriter och tränger inte ut nödvändiga investeringar i vägar och järnvägar i andra delar av landet. Sverige behöver mer infrastruktur i hela landet, från norr till söder. Genom att vissa nyinvesteringar lånefinansieras kommer andra viktiga projekt runtom i landet kunna genomföras snabbare än annars, säger Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström.

- Vi vill bygga ihop Sverige med höghastighetståg men vi satsar också på att befintliga tåg ska gå i tid. Vi lägger därför fyra miljarder mer än regeringen på de regionala och lokala banorna, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Här kan ni läsa hela debattartikeln.