Alliansen tar över stafettpinnen i skogspolitiken

Regeringens skogspolitik är ett hot mot 330 000 enskilda skogsägare. Därför röstar Centerpartiet tillsammans med Alliansen ned regeringens förslag i riksdagen.
– Landets alla privata skogsägare måste veta vad som gäller, säger Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson

– Vi måste ha rättssäkerhet och det är skälet till att vi går hårt fram här, för enskilda människor råkar riktigt illa ut. Riksdagen markerar nu alltså att produktionsmålet är lika viktigt som miljömålet", säger Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson i Centern.

Svensk skogsnäring är djupt oroad över att tillämpningen av artskyddsförordningen och registreringen av nyckelbiotoper sätter äganderätten ur spel och på sikt hotar skogsindustrins råvaruförsörjning.

– Landets alla privata skogsägare vet inte vad som gäller, industrin vet inte vad som gäller och frågan är om ens regeringen vet det. Det är därför riksdagen tar över”, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiet och Alliansen röstar för att:

  • säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.
  • en översyn av artskyddsförordningen bör göras för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.
  • en god incitamentsstruktur för ett hållbart skogsbruk bör säkerställas och att en översyn av lagstiftningen på området därför bör genomföras.
  • en översyn bör göras av olika typer av ersättningsmodeller vid skyddande av skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.