Nytt C-förslag: Integrationsförskolor – förskola och SFI i anslutning till varandra

Centerpartiet satsar 40 miljoner per år på Integrationsförskolor. Medan barnen går i förskola får föräldrarna en möjlighet att lära sig svenska i anslutande SFI-undervisning.– – Med integrationsförskolorna hjälper vi både föräldrarna och barnen att lättare lära sig svenska och integreras i samhället, säger Annie Lööf.

– Vi vill att integrationsförskolorna lägger extra tyngdpunkt på jämställd pedagogik. Barnen ska behandlas lika oavsett kön och ska få med sig kunskap om jämställdhet i bred mening i det svenska samhället, säger Annie Lööf.

Då framförallt kvinnor med utländsk bakgrund lättare hamnar utanför att lära sig svenska minskar möjligheten att bli integrerad i samhället. Detta kan leda till att kvinnan inte kommer in på arbetsmarknaden och till en begränsning i kontakter med svenska myndigheter och svenska samhällsinstitutioner, till exempel barnens förskola, skola eller sjuk- och hälsovården.

– Genom att lära sig det svenska språket, får dessa kvinnor möjlighet att ta aktiv del i det svenska samhället. Det är viktigt för jämlikheten. Idag befinner sig många utrikes födda kvinnor i ett utanförskap såväl språkligt som socialt. Integrationsförskolorna är ett steg på vägen för att ändra detta, säger Annie Lööf.

Centerpartiet satsar nu 40 miljoner kronor årligen i tre år som medfinansiering till kommunerna. Med detta stöd ska integrationsförskolor kunna startas upp brett i hela landet genom ersättning för de kostnadsökningar det medför att erbjuda SFI i anslutning till förskolorna. Exakt hur integrationsförskolan utformas är upp till kommunen som ansöker om stödet, men de ska tydligt bidra till att fler föräldrar, framför allt kvinnor, får möjlighet att vara en aktiv del av samhället istället för att vara låsta till hemmet med barnen.