Tre reformförslag för jämställd och jämlik integration

Centerpartiet har nyligen presenterat förslag om integrationsförskolor. Nu kommer ytterligare två förslag: jämlik utbetalning av försörjningsstöd i familjer, samt krav på aktivering för att få försörjningsstöd.
– Ett helt integrerat samhälle kräver att vi också är jämställda. I Sverige förväntas kvinnor och män försörja sig själva och delta fullt ut i arbetslivet. För detta krävs att man lär sig språket och på andra sätt gör sig anställningsbar, säger Annie Lööf.

Situationen för utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden är alarmerande. För kvinnor som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning är utmaningen att komma in i samhället ännu större. Utanförskapet och klyvningen av samhället medför såväl stora samhällsproblem som stora konsekvenser för individer.

– För att lösa integrationen måste vi stärka kvinnors och flickors roll. Kvinnor måste ges den makt och de möjligheter de förtjänar. Vi behöver säkerställa att det svenska bidragssystemet inte koncentrerar den ekonomiska makten till mannen i familjen. Även kvinnor förväntas och måste arbeta och ha en egen försörjning. För att stärka kvinnors roll i samhället och särskilt i utsatta områden presenterar Centerpartiet nu förslag för ökad jämställdhet och jämlikhet i integrationen, säger Annie Lööf.

Det är fortfarande vanligast att försörjningsstödet betalas ut till mannen. Samtidigt är försörjningsstödet till för hushållet. Ekonomi är makt och egna pengar är frihet. Kombinerat med striktare krav på aktivering så ger detta en tydlig signal att alla i ett hushåll som mottar försörjningsstöd ska vara aktiva i att utbilda sig och söka arbete. Det är inte rimligt att samhället är med och förstärker konservativa föreställningar om mannen som huvudsaklig familjeförsörjare.

– Våra förslag sänder ut en viktig signal. Det ska vara slut på tider där samhällets bidragsystem medverkar till att kvinnor riskerar att stå i ekonomiskt underläge till mannen. Jobb är nyckeln till framgångsrik integration och för att människor ska vända misstro till värde och livskraft. Det gör man när man kan försörja sig. När barn ser sin mamma ha ett jobb att gå till och är en del av samhället, säger Annie Lööf.

Förslagen i korthet:

Lagstifta om jämlik utbetalning av försörjningsstöd i familjer

Centerpartiet vill dela upp försörjningsstödet 50/50 mellan båda personerna i familjer. Vi föreslår att Socialtjänstlagen (SoL) vad beträffar själva utbetalningen, bör utformas likt Socialförsäkringsbalkens lagstiftning om utbetalning av barnbidrag, där barnbidrag betalas ut med hälften till vardera föräldern. Genomförs genom ny lagstiftning.

Inför krav på aktivering för att få försörjningsstöd

Centerpartiet vill att riktlinjerna till kommunerna ska tydliggöras så att samma krav på aktivering ställs på en man och kvinna som bor i samma hushåll och får försörjningsstöd. För att få försörjningsstödet utbetalat vill vi därför att båda personerna i familjen ska studera svenska, delta i praktik, arbetsträna eller söka jobb. Kravet på aktivering ska fungera som ett incitament för att fler ska komma ut i jobb.

Integrationsförskolor – förskola och SFI under samma tak

Medan föräldrarna läser SFI, får barnen gå i förskola med jämställd pedagogik i anslutning till SFI undervisningen. (Förslaget presenterades nyligen, läs mer här.)

Läs hela rapporten här , 95.7 kB.