Klimatpolitik från Alliansen som gör skillnad på riktigt

– Under den här sommaren har vi märkt vilka effekter klimatförändringarna kan få på vårt samhälle. Centerpartiet och Alliansen sätter resultat före symbolåtgärder och det är därför vi lägger förslag som med ny teknik, företagsamhet och nya innovationer kan minska utsläppen och skapa en bättre miljö, sa Annie Lööf idag när hon tillsammans med övriga Alliansledare presenterade 15 konkreta förslag för en bättre klimat- och miljöpolitik.

Under Alliansens åtta år i regeringsställning sänktes Sveriges utsläpp med 19 procent samtidigt som ekonomin växte med nästan 10 procent. Ett resultat som den rödgröna regeringen inte har förmått hålla i. Den nuvarande regeringen har fokuserat på åtgärder som av experter kritiserats för att vara ineffektiva.

– Det behövs en miljö- och klimatpolitik som prioriterar de företag som driver på miljöomställningen och som kan minska utsläppen från vägtrafiken, minska flygets miljöpåverkan och rena våra hav, säger Annie Lööf.

Alliansen arbetar nu tillsammans för minskade utsläpp från sjöfarten och vägtrafiken, fler gröna företag, ett grönare flyg, att värna växande skogar samt rena hav, sjöar och vattendrag.

– För Centerpartiet är miljö- och klimatfrågorna en av de allra viktigaste frågorna. Därför är det också glädjande att konstatera att Alliansens arbete med miljö och klimatfrågorna har varit så framgångsrikt. Vi levererade under 8 år i regeringen, och vi går nu till val på en klimat- och miljöpolitik som gör skillnad på riktigt, säger Annie Lööf.

Läs mer i rapporten , 348.5 kB.

Alliansen vill:

 1. Möjliggöra fossilfri laddning och tankning i hela landet genom att bygga ut infrastrukturen med exempelvis laddstationer för elbilar samt tankstationer för vätgas till bränsleceller.

 2. Utveckla och förbättra det nuvarande bonus-malussystemet till en kraftfull grön bilbonus, för att ge ökad klimat- och miljöstyrning och större drivkrafter att ställa om. Systemet ska vara teknikneutralt, självfinansierat och intäkts- neutralt över tid.

 3. Göra en översyn av hur och om skatten på all elektrifierad kollektivtrafik, tunga fordon samt miljölastbilar skulle kunna sänkas samt om de är de mest verkningsfulla åtgärderna för att minska utsläppen.

 4. Införa en nedsättning av elskatten för alla fartyg.

 5. Snabba på omställningen av den svenska industrin genom att investeringar i klimatsmart teknik stimuleras. Inledningsvis ska detta ske genom ett investeringsstöd som på sikt ska omvandlas till ett skatteavdrag.

 6. Effektivisera miljöprövningar och korta handläggningstider.

 7. Införa ett grönt spår för tillståndsprövningar – företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder bör ges en mer skyndsam handläggning.

 8. Införa krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle, för att säkerställa att utsläppen från flygandet minskar på riktigt.

 9. Införa klimatstyrande start- och landningsavgifter för att premiera de som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle.

 10. Att Sverige tar ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle.

 11. Göra en riktad satsning på forskning och utveckling av biobränslen för flyget.

 12. Stärka äganderätten. Vi vill tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet.

 13. Inrätta ett nytt Sveaskogsprogram i syfte att möjliggöra skydd av värdefull natur samtidigt som det säkerställs att skogsägare får rimlig ersättning.

 14. Satsa på investeringsstöd för avancerad vattenreningsteknik, för att minska utsläppen av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster i hav, sjöar och vattendrag.

 15. Öka det internationella samarbetet för att motverka övergödning, giftiga utsläpp och nedskräpning.