22 punkter från Alliansen för bättre hälso- och sjukvård

I dag träffades Alliansledarna på Fålhagens vårdcentral i Uppsala och presenterade ”En hälso- och sjukvård som finns där när den behövs” med nya gemensamma förslag. –Vi går till val för trygghet i hela landet, på att korta vårdköerna, på att vården ska komma närmare och hjälpen finnas där när man behöver den. Istället för att med bultande oro vänta dag efter dag på besked om en livsavgörande operation, säger Anne Lööf.

Svensk hälso- och sjukvård håller ofta hög internationell medicinsk kvalitet. Samtidigt är det svårt att få vård i rätt tid. Sverige har bland Europas allra längsta väntetider i vården. Antalet personer som väntat i mer än vård-garantins 90 dagar på operation och behandling inom specialistvården har fördubblats de senaste fyra åren. Under samma tid har köerna till barn- och ungdomspsykiatrin tredubblats.

– Trots att regeringen har höjt skatterna har köerna till vården har vuxit sig långa under denna mandatperiod. Människor som är sjuka och som befinner sig i väldigt utsatta situationer får vänta alldeles för länge på hjälp. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Annie Lööf.

Svensk hälso- och sjukvård är i stort behov av reformer för att lösa problem som patienter och vårdpersonal möter varje dag. Det handlar bland annat om att korta vårdköerna, ge förutsättningar för mer nära vård, minska den växande psykiska ohälsan, säkerställa patientsäkerhet genom högspecialiserad vård, utveckla valfrihet och stärka kvaliteten i vården.

I Alliansens reformagenda finns bland annat satsningar på BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, för att både korta köerna och motverka psykisk ohälsa. Här finns också förslag på ett sjuksköterskelyft där staten bekostar vidareutbildning till specialist, samt fler karriärvägar och ökad status för sjuksköterskor. Alliansen vill vidare korta vårdköerna med att återinföra en utvecklad och breddad kömiljard, genomföra en primärvårdsreform där fler får fast läkarkontakt, ha mer högspecialiserad vård samt värna valfriheten att välja vårdgivare, såväl offentlig som fristående.

– Inom område efter område har Alliansen levererat våra svar de senaste veckorna. Nu tar vi nästa steg och presenterar våra svar för en förbättrad svensk sjukvård och för hur vi kan skapa en nära och tillgänglig vård i hela landet.

– För oss är det uppenbart att Sverige behöver en ny regering, ett nytt ledarskap som är redo att ta tag i de utmaningar som Sverige står inför. Vi är väl förberedda och vi är redo att återta regeringsmakten, säger Annie Lööf.

Alliansens 20 konkreta förslag för att stärka svensk hälso- och sjukvård

Korta vårdköerna

 • Korta vårdköerna genom att införa tydliga resultatbaserad kömiljard kopplat till den lagstadgade vårdgarantin.
 • Öka öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården.
 • Införa en nationell samordning vad gäller långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning inom vården.
 • Genomföra ett sjuksköterskelyft, genom betald vidareutbildning och fler karriärvägar.
 • Se över om vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin, om det visar sig att andra åtgärder inte räcker till.

Primärvårdsreform

 • Genomföra en nationell primärvårdsreform där alla patienter ska ha möjlighet att välja fastläkare och att samordning ska ske av ett vårdteam.
 • Att fastläkaren ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs med multiprofessionella vårdteam.
 • Att erfarna legitimerade läkare och specialister inom andra fält än allmänmedicin ska kunna vara fastläkare inom primärvården samt göra det möjligt för ST-läkare som ska bli specialister i allmänmedicin att ha en egen patientlista.


Förstärkt arbete mot psykisk ohälsa

 • Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom att återinföra prestationsbaserade resurser och den förstärkta vårdgarantin.
 • Utreda orsaker bakom den ökande psykiska ohälsan och vidta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
 • Förstärka samordningen av elevhälsan.
 • Utreda möjligheterna till barn- och familjecentraler, där olika professioner arbetar tillsammans.
 • Stärka suicidforskningen och -preventionen.
 • Stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.

Mer högspecialiserad vård

 • Stärka vårdens kvalitet genom ökad koncentration av högspecialiserad vård. I samband med det behöver den nationella samordningen och styrningen öka.
 • Säkerställa patientsäkerheten vad gäller den akuta vården i samband med koncentrationen av högspecialiserad vård.
 • Att en tidig och kontinuerlig uppföljning, av den nya beslutsprocessen gällande den högspecialiserade vården, ska genomföras.

Valfrihet och kvalitet i sjukvården

 • Kvalitetssäkra vården, oavsett om det är offentlig eller fristående huvudman, bland annat genom generell tillståndsplikt, ökad tillsyn och stärkt uppföljning.
 • Utöka möjligheten till valfrihet genom att patienten ska kunna välja specialiserad slutenvård.
 • Införa vårdval för seniorvård som underlättar för äldre, inte minst med omfattande vårdbehov, att erbjudas en mer sammanhållen vård.
 • Sänka trösklarna för etablering av personalägda vårdcentraler, bland annat genom att utforma ersättningsmodeller som uppmuntrar till detta.
 • Skapa konkurrensneutralitet mellan offentliga och fristående vårdgivare med en väl fungerande tillståndsgivning som säkrar kvaliteten.