C: Förbättra villkoren för att sponsra damidrott

Idag är det mindre förmånligt att sponsra damidrott är herridrott. En föråldrad skattelagstiftning hindrar sponsorer från att satsa på damidrott.
– Centerpartiet vill ändra skattelagstiftningen och införa ett dubbelt avdrag för sponsring av damidrott, säger Martin Ådahl, chefsekonom i Centerpartiet.

Idag går bara 20 procent av sponsorpengarna till damidrotten, trots att antalet utövare nära nog är jämnt fördelade mellan könen. En bidragande orsak till att resurserna är så ojämnt fördelade är att det är mindre förmånlig att sponsra damidrott. Dagens skattelagstiftning, som är mer än 40 år gammal, innebär i praktiken en tröskel för marknaden att sponsra damidrott. Detta cementerar den ojämställdhet som präglar idrotten idag och det vill Centerpartiet ändra på.

– Vi vill göra det skattemässigt mer gynnsamt för företag att sponsra damidrott genom att införa ett undantag i avdragsrätten. Rent konkret innebär det att företag som sponsrar damidrott kan dra av det bedömda marknadsvärdet av sponsringen två gånger. På så sätt skapas lika villkor för den som väljer mellan att sponsra dam- eller herridrott, säger Martin Ådahl.

Sponsring av damidrott omsätter cirka en miljard kronor i Sverige. De ekonomiska tillskotten från sponsring är viktiga för att kunna utveckla föreningarna, anställa personal och spelare och nå synlighet. Det är också i slutändan viktigt för att skapa förebilder inom både herr- och damidrott. Ytterst är det en fråga om jämställdheten i samhället.

– Herridrottens sponsring omsätter fem miljarder. Ett initiativ i riktning mot mer jämställd sponsring kommer mer leda mer kapital till damidrotten. Att förändra skattelagstiftningen är ett steg i riktning mot bättre villkor för att damidrotten, säger Martin Ådahl.

Centerpartiet bedömer att en fördubblad avdragsrätt för damidrott skulle innebära en ökad kostnad för staten på några tiotal miljoner kronor. Förändringen av skattelagen kräver ett beslut i riksdagen.