Centerpartiet vill se en mer tillgänglig vård

Vården och omsorgen är i stort behov av reformer. Trots att svensk sjukvård håller hög medicinsk kvalitet är köerna långa och alltför få patienter får vård i tid. Många känner att de inte kan lita på att de får hjälp när de behöver det. I Januariavtalet finns redan viktiga reformer såsom valfrihet och kvalitet istället för vinstförbud, kortare köer, ny primärvårdsreform med fast läkarkontakt och snabbare hjälp till människor med psykisk ohälsa. Men mer behövs. Idag presenterade Annie Lööf ett flertal förslag inför Centerpartiets kommande stämma om en mer tillgänglig vård.

Det behövs en närmare och mer tillgänglig vård och omsorg i hela landet. Centerpartiet presenterar idag förslag om stärkt patientmakt, fler medarbetare och bättre stöd till barn och unga som mår dåligt. En trygg vetskap om en vård som finns där när man behöver den, är det som är allra viktigast när vi är sjuka och sårbara. Centerpartiets nya vårdpolitiska program är ett viktigt steg i att förändra svensk vård till det bättre.

– Att svensk vård fungerar väl och är tillgänglig i hela landet är centralt för all människor ska känna en trygghet. Därför måste patientens behov alltid ställas i centrum, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Centerpartiets vårdförslag:

Kortare köer

Patienter ska få möjlighet att fritt välja vård i hela landet genom ett sjukhusval. Dels måste Patientlagen skärpas till att gälla även slutenvården. Dels bör det införas en rättighet i Hälso- och sjukvårdslagen, där patienten vid remittering har rätt att få information om var i landet väntetiderna är som kortast och ha möjlighet att själv välja var remissen ska skickas. All information måste även samlas i en nationell portal som är enkel och tillgänglig för patienten.

Likvärdiga avgifter i hela landet

Ska vi skapa en mer jämlik vård måste det råda likvärdiga kostnader för patienter. Idag finns stora skillnader mellan regionerna och kommunerna för patientavgifter och läkemedel. Centerpartiet vill att regioner och kommuner gemensamt ska ta fram riktlinjer för att minska skillnaderna mellan olika vårdavgifter.

Stärkt yrkesroll för specialistsjuksköterskor

Centerpartiet har länge drivit frågan om ett nationellt sjuksköterskelyft med bland annat betald vidareutbildning och karriärtjänster för specialistsjuksköterskor. Det behöver byggas på för att se över hur fler specialistsjuksköterskor kan avancera i karriären. Det måste bli lättare för specialistsjuksköterskor att ta över mer av läkares uppgifter, såsom att gå ronder, skriva ut patienter och ordinera läkemedel. Därför behöver specialistsjuksköterskor en utökad rätt att skriva ut läkemedel. Yrkesrollen avancerad specialistsjuksköterska måste också få en tydligare definition.

Uppvärdera undersköterskan

Undersköterskor är den yrkesgrupp i vården som det kommer att råda störst brist på framöver. Det krävs bättre arbetsvillkor och möjligheter för fler att utvecklas, klättra i karriären och höja sin lön. Exempelvis bör de med kortare utbildning – till exempel vårdbiträden – kunna ta sig an arbetsuppgifter som inte kräver en medicinsk utbildning, såsom att hämta mat, bädda sängar eller transportera patienter mellan avdelningar. Även undersköterskerollen behöver en tydligare definition och en standardiserad utbildning för rollen ska utredas.

Stärkt elevhälsa för att möta psykisk ohälsa bland unga

Den växande psykiska ohälsan hos barn och unga är ett av våra stora samhällsproblem. Elevhälsan har en central roll det förebyggande arbetet, eftersom man via skolan kan nå fler som är behov av stöd. Då behövs mer resurser och personal med fler kompetens, som exempelvis kuratorer. Rektorernas ansvar för elevhälsan ska också slås fast i skollagen. Med rektorns budgetansvar blir detta ett sätt att säkerställa att elevhälsan ges de resurser som behövs.