Annie Lööf: Sverige behöver en ny trygghet  

Imorgon öppnar Centerpartiets stämma i Karlstad, då ny centerpolitik ska tas fram för att skapa ett tryggare Sverige. Framförallt ligger fokus på fem områden: miljö- och klimatfrågor, frihetsreformer för landsbygden, en närmare vård, en skola att lita på, samt ekonomi med fokus på arbetsmarknad och integration.

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, skriver om vad som behövs framåt för att göra Sverige friare, grönare och tryggare.

Sverige behöver en ny trygghet. Det handlar om att se till att fler jobb kan växa fram, att vården behöver komma närmare människor, att skolan måste fungera och att klyftan mellan stad och land slutas. Även miljö och klimat har blivit trygghetsfrågor. De senaste fem åren har varit de varmaste som någonsin uppmätts, den biologiska mångfalden hotas och utsläppen av koldioxid minskar inte i den takt som behövs. Det visar att vi måste göra mer för att tryggheten i alla dess delar ska bestå.

Gängkriminaliteten och det dödliga våldet handlar också om känslan av trygghet. Den senaste tidens dödsskjutningar och sprängningar visar tydligt att situationen är oerhört allvarlig. Hela rättskedjan måste stärkas och polisen få mer resurser, den trygghetsberedning som vi föreslår och som regeringen avser genomföra är en viktig del i det långsiktiga arbetet.

Centerpartiet är ett parti som tar ansvar. Vi kommer fortsätta vara den liberala motorn i Sverige. I budgeten fick vi igenom många viktiga förslag, och nu på vår partistämma ska vi besluta om sådant som kan bli verklighet de kommande åren. I dag när Centerpartiets stämma inleds vill vi ta nya steg för att möta de utmaningar Sverige står inför med konkreta förslag på lösningar.

Sverige ska vara möjligheternas land

Sverige ska vara ett land där man kan göra livsresor oavsett bakgrund och adress. Där regler och skatter som begränsar röjs undan och där det viktiga alltid är vart du vill, inte vart du kommer ifrån.

Ett jobb är den finaste biljetten in i samhället. Vi måste se till att fler människor får den chansen. En ny trygghet handlar om att vi måste ge alla människor möjligheter att växa, komma in på arbetsmarknaden, utbilda sig, ställa om eller starta företag oavsett var i landet man bor.

Centerpartiet har drivit igenom reformer i budgeten som gör att fler kan få ett jobb. Nästa år införs ingångsavdraget, som kraftigt sänker arbetsgivaravgiften och gör det betydligt billigare att anställa en ung, nyanländ eller långtidsarbetslös.

Inför partistämman har vi tagit fram ytterligare konkreta förslag för ett gott företagsklimat, sänkta trösklar och kompetensutveckling. Vi lägger förslag som innebär en storsatsning på yrkeshögskolan, så att fler får chansen att gå en utbildning som ger jobb direkt. Vi fokuserar på reformer som underlättar för entreprenörer och som stärker svensk konkurrenskraft. Till exempel ska regler upphöra automatiskt efter fem år om de inte längre går att motivera. Vi vill också införa ett kompetensavdrag för att uppmuntra företag som satsar på att vidareutbilda sin personal.

Frihetsreformer för landsbygden

Klyftorna mellan olika delar av landet har ökat i många år. Det har fått till följd att många människor känner sig bortglömda och orättvist behandlade. Sjukvården känns långt borta och trots att man betalar hög skatt får man inte den service man kan förvänta sig.

Med mer pengar till bredband, järnvägar, vägar och gröna näringar nästa år tar vi viktiga steg i rätt riktning i den budgetproposition som läggs på riksdagens bord. Den skattesänkning på 1650 kronor om året för många människor på landsbygden som blir verklighet vid årsskiftet är också betydelsefull.

Men vi behöver göra mer. Exempelvis förändra reseavdraget så att avståndet får en större vikt. Vi vill skapa bättre förutsättningar för landsbygden att vara en nyckel i den gröna omställningen. Vi vill satsa på en robust infrastruktur med vägar, järnvägar och enskilda vägar och fortsätta sluta skatteklyftan mellan stad och land.

Närmare vård med patienten i centrum

Trygghet innebär att samhället finns där när man behöver det som mest. Men köerna till sjukvården är långa. Det råder brist på vårdpersonal – inte minst specialistsjuksköterskor och undersköterskor. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin brister. Därför har vi i budgeten drivit igenom att fler sjuksköterskor ska kunna få betald vidareutbildning och kunna göra karriär. Vi lägger också pengar på att korta köerna i sjukvården, inklusive barn- och ungdomspsykiatrin.

Men mer behövs. Vi föreslår därför fritt sjukhusval, som ska ge patienter möjlighet att välja vård i hela landet. Utöver detta lyfter vi en rad förslag på hur såväl specialistsjuksköterskornas som undersköterskornas roller kan stärkas. Vi vill också stärka det förebyggande arbetet för att förhindra psykisk ohälsa hos barn och unga och ge fler hjälp i tid.

En skola att lita på

Skolan är oerhört viktig, där läggs grunden för resten av livet. Alla elever har därför rätt att möta en bra skola där kunskap står i fokus. Föräldrar och elever ska kunna vara trygga med att skolan möter barnens behov och rustar dem inför framtiden. När vi ser att kunskapsresultaten sviker behöver vi göra mer för att stärka ledarskapet i skolan och underlätta för rektorer. Vi måste se till att stärka lärarnas kompetens och underlätta för dem i deras yrkesroll. Det är så vi kan se till att elever möts av en bra utbildning i hela landet.

Ansvar och resultat för miljö och klimat

Att vi måste göra mer för att möta klimatförändringarna är uppenbart. Torka och vattenbrist är inte något som bara händer långt borta, det händer även i Sverige. Glaciärer i fjällen smälter, vi möter stora mängder plast i vår vardag och utsläppen är allt för höga. Men genom att visa politiskt ledarskap, genom att fokusera på effektiva åtgärder som leder till resultat för miljön och klimatet kan vi vända utvecklingen. Budgeten innehåller ambitiösa satsningar på ny miljöteknik, bland annat stöd till industrier som satsar på minusutsläpp. Vi satsar på att täcka upp de vita fläckar för laddstolpar som finns, ser till att det finns resurser för människor som vill installera solceller och på att minska industrins klimatskadliga utsläpp.

Vi vill fortsätta bana vägen för ny grön teknik, främja gröna innovationer, forskning och satsa på åtgärder som gör att vi kan ställa om till förnybart. Vi måste också göra mer för att ställa om transportsektorn, hushålla med resurser som vatten och el, och vi vill att den som minskar utsläpp ska belönas mer. Målsättningarna behöver skärpas på EU-nivå och det måste kosta att inte uppfylla dem.

Genom att ta nya steg och utveckla ny politik kan vi skapa en ny trygghet i Sverige som gör att människor lättare får jobb och kan utvecklas genom hela arbetslivet. En ny trygghet som innebär att vården kommer närmare och ser hela landets potential. Samtidigt som krafttag tas för att lösa miljöproblemen och klimatutmaningarna. Det är så vi kan fortsätta föra Sverige framåt.

Annie Lööf, partiledare (C)