C-stämma: Sverige ska vara möjligheternas land

Centerpartiet har idag tagit beslut om nya ekonomiska förslag på partiets stämma, som ska motverka ökade klyftor, ge bättre möjligheter till jobb, utbildning, vidareutbildning och företagande.

Den svenska arbetsmarknaden måste fortsätta moderniseras och vi måste skapa större trygghet genom stärkt kompetens. Då behövs en reformerad arbetsmarknad, mindre krångel för företag och fler vägar in i jobb för människor.

– Det är viktigt att fler människor får chansen att gå utbildningar som är designade att leda till jobb, och vi vill därför satsa på betydligt fler platser Yrkeshögskolan och Yrkesvux. Samtidigt måste företagen få incitament att satsa på kompetensutveckling för sina anställda genom att ett kompetensavdrag införs, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Centerpartiet vill även att en skattereform ska genomföras i syfte att öka antalet arbetade timmar, stärka Sveriges konkurrenskraft och öka möjligheterna att nå miljö- och klimatmålen. Skatterna på jobb och företagande behöver fortsätta sänkas, medan miljöskatterna bör höjas. Centerpartiet lägger också en rad förslag för att gynna företagande, kraftigt minska byråkratin för företagen, med färre, enklare, motiverade regler.

– Tillstånd ska ges i tid så att inte företagen hamnar i kläm. Föräldralediga och sjuka måste tillåtas hålla företagen levande utan att bli av med ersättningen, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson.

Centerpartiets stämmobeslut på ekonomiområdet:

  • Ett yrkeshögskolelyft tillsammans med en höjd gräns för studiestöd, från 47 år till 60 år. Större drivkrafter för företag att satsa på personalens kompetensutveckling måste skapas.
  • Turordningsreglerna ska vara lika för alla och baserade på kompetens. En bättre proportionalitet behöver nås i för fackförbunds möjligheter att vidta stridsåtgärder mot mindre företag.
  • Försäkringskassan ska ha ett mål för återgång till arbete, istället för dagens mål om att få ner antalet dagar som utbetalas ur sjukförsäkringen.
  • Ett intensivår, med fler timmar av svenskundervisning: arbete, praktik och samhällsorientering. Nyanlända bör kvalificera sig in i trygghetssystemen genom arbete.
  • Lönegapet mellan kvinnor och män ska slutas och offentliga arbetsgivare visar ledarskap i det arbetet.
  • Trygghetssystemen bör anpassas bättre till företagare. Upphandlingsregler behöver i större grad göra det möjligt för småföretag att delta.
  • Regler ska bibehållas endast när de går att motivera utifrån att de fortsatt fyller en funktion. Arbetskraftsinvandring ska bejakas och inte omgärdas med onödiga administrativa bördor.
  • En skattereform som ska öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar, stärka Sveriges konkurrenskraft, öka möjligheterna att nå klimat- och miljömålen, förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, säkra välfärdens långsiktiga finansiering och minska klyvningen mellan människor och platser.
  • Offentlig verksamhet bör digitaliseras mer, såväl myndigheter som välfärdsverksamheter.
  • Kommunernas och regionernas ekonomi stärks. Högre, och mer generella, statsbidrag krävs samt att särskilt stimulera ekonomisk utveckling i landsbygdskommuner.

Läs alla beslut , 196.6 kB.