C-stämma: Skärpta klimatmål och mer förnybart

Centerpartiet har under partistämman i Karlstad antagit ett omfattande miljö- och klimatprogram som ska bidra till minskade utsläpp, inte bara i Sverige utan även världen över genom att främja ny grön teknik. Centerstämman vill se till att klimatmålen ska skärpas både i Sverige och EU, att vi ska erbjuda morötter till de företag som får bort skadliga utsläpp från atmosfären, samt att den svenska produktionen av förnybara drivmedel måste öka.

Vi måste göra mer för att få ner utsläppen och främja den teknik som kan bana vägen för den gröna omställningen. Att satsa på åtgärder som även kan hjälpa andra länder att minska sina utsläpp i snabbare takt. Centerpartiet vill att EU:s mål ska bli ännu skarpare när de nya åtaganden under Parisavtalet tas an. Även Sveriges klimatmål måste bli mer ambitiösa. För att nå dit vill Centerpartiet bland annat införa ett system där de som skapar minusutsläpp belönas ekonomiskt, för att ta bort koldioxid ur atmosfären.

– Vi måste leverera en effektiv klimatpolitik som leder till verkliga resultat. Då måste Sverige och Europa ta ett större ansvar och vara ledande i omställningen. Det handlar om att ytterligare höja ambitionerna på EU-nivå och samtidigt om att hjälpa företag att minska sina utsläpp på hemmaplan, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C).

Sverige är redan världsledande när det gäller användningen av biodrivmedel, men tyvärr är den absoluta majoriteten fortfarande importerat. Sverige har dock fantastiska förutsättningar att producera förnybart bränsle här hemma och det måste vi börja utnyttja. Vi måste ta krafttag från politiken för att Sverige ska producera minst lika mycket som vi använder. Det skapar dessutom jobb och företag runt om i hela landet och minskar vårt beroende av rysk olja.

– Vi måste se till att fasa ut fossila bränslen med ett skarpt mål om att bli helt förnybara. Den gröna omställningen ger dessutom fantastiska möjligheter för Sverige. Fossila projekt måste sluta sponsras och det offentligas support behöver istället riktas om till framtidens företag, säger Rickard Nordin.

Centerpartiets förslag på miljöområdet:

  • Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användning av dessa. Vi vill fasa ut fossila bränslen i transportsektorn till 2030, med vissa undantag. 2040 ska all flygtrafik i Sverige ske fossilfritt.
  • Staten bör ta ett större ansvar att, genom upphandling, bygga ut infrastrukturen för fossilfri laddning och tankning i hela landet.
  • Statliga exportåtgärder som exportstrategin och exportkrediter ska fokusera särskilt på grön teknik och grön omställning i linje med Parisavtalet.
  • Förbättra EU:s utsläppshandelssystem, genom att skärpa taket för hur många utsläppsrätter som delas ut varje år, successivt minska överskottet på utsläppsrätter, införa ett prisgolv, utvidga systemet till fler sektorer samt ta bort möjligheten för EU:s medlemsländer att kompensera utsläppande företag för indirekta kostnader.
  • Stärka incitamenten för minusutsläpp.
  • Sveriges elsystem ska bli helt förnybart, robust och flexibelt.
  • Ett nytt mål om halverade tider för miljötillståndsprocesser ska införas.
  • Livsmedel ska också omfattas av en obligatorisk klimatmärkning som på ett enkelt sätt visar produktens klimatavtryck.

Läs mer om besluten från Centerstämman , 204.8 kB.