Anpassat reseavdrag och grön bilbonus för landsbygdsbor

Vi måste snabbare ställa om och fasa ut de fossila bränslena, samtidigt som vi ser till att landsbygdsbor inte bär hela kostnaden. Människor på landsbygden behöver rättvisa villkor. Därför vill Centerpartiet bland annat införa en grön bilbonus och bilbytarpremie för landsbygdsbor, vilket Centerpartiets stämma fattade beslut om idag.

– Vi är pådrivande för att få ner de skadliga utsläppen i Sverige. Men det är orimligt att människor på landsbygden ska bestraffas och ta hela kostnaden för den gröna omställningen, säger Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson (C).

Idag klubbades landsbygdsprogrammet igenom på Centerpartiets stämma. Där finns viktiga frihetsreformer som ger Sveriges landsbygd ytterligare möjligheter att utvecklas och blomstra. Bland annat beslutade stämman om en utökad grön bilbonus för landsbygdsbor och en bilbytarpremie för att köpa en begagnad miljöbil. Reseavdraget ska också ta större hänsyn till avstånd, så att det gynnar de som verkligen behöver det för att få ihop livspusslet. Dessutom beslutades det om en slopad fordonsskatt i glesbygder.

– Människor på landsbygden betalar mycket mer för de mil de kör än människor i storstadsregioner. Landsbygden bär alltså en rejält större del av kostnaderna för den gröna omställningen, samtidigt som bilberoendet är större och samhällsservicen sämre. Det är både orimligt och orättvist, säger Kristina Yngwe.

Det måste vara möjligt att leva, bo och driva företag i hela landet. Därför vill stämman slopa bygglovskraven utanför detaljplanelagt område, möjliggöra ett särskilt stöd till snöröjning i glest befolkade delar av landet och fortsätta sänka inkomstskatten för folk på landsbygden. Centerstämman har också tagit beslut för att underlätta för dem som producerar framtidens klimatsmarta råvara, nämligen skogsägarna.

– Vi måste undvika att områden med höga naturvärden slentrianmässigt undantas från ett aktivt skogsbruk. Om så sker bör naturvårdsavtal vara förstavalet. I de fall där tvingande avsättningar ändå krävs ska omedelbar ersättning vara en självklarhet, säger Peter Helander, talesperson för besöksnäring (C).

Om landsbygden ska växa och må bra är besöksnäringen är en nödvändig del. Centerpartiet vill stärka naturturismen och besöksnäringar, exempelvis genom att underlätta säsongsanställningar och göra naturområden ännu mer tillgängliga. Både kravet på personalliggare och hotelltillståndet bör avvecklas.

– I dag är tillsynen av företag ofta för stelbent och tar inte hänsyn till verkligheten för företagare inom besöksnäringen. Här har stämman slagit fast att Rättviksmodellen bör vara ett föredöme, där avgifter för tillsyn debiteras i efterhand och myndigheterna hellre hjälper företag att göra rätt än strävar efter att sätta dit dem, säger Peter Helander.

Förslag från Centerpartiet på landsbygdsområdet:

  • Vi måste landsbygdssäkra politiska beslut och se att myndigheters service förbättras för människor och företag. Statliga jobb ska i första hand omlokaliseras till Sveriges landsbygder snarare än regionala tillväxtcentra.
  • Reseavdraget ska reformeras och baseras i högre grad på avstånd.
  • Studieskulder ska avskrivas för den som flyttar till en landsbygdskommun. Skattetrycket sänks via ett höjt grundavdrag och fastighetsavgiften ska slopas för den som tar över en tom byggnad för permanentboende. Bredbandsutbyggnaden ska fortsätta.
  • Sparbankslagen ska moderniseras så lokala banker kan utvecklas, och kontanthanteringen ska tryggas i hela landet.
  • Omfattande regelförenklingar ska införas för besöksnäring och naturturism. Gröna näringars kontakter med myndigheter ska bli bättre genom exempelvis en ökad digitalisering av tillståndsprocesser. Kraftfulla åtgärder måste tas mot sabotage mot gröna näringar och inga offentliga medel ska gå till våldsbejakande organisationer.
  • Polisens och rättsväsendets närvaro måste bli starkare i hela landet.
  • Äganderätten måste värnas. Vi ska samtidigt stärka ekonomiska incitament för klimatåtgärder i skogsbruket, och lägsta slutavverkningsålder bör slopas.
  • En skatteväxling inom transportsektorn ska genomföras och skattesystemet bör ta hänsyn till klimatnytta och geografiska förutsättningar.
  • Landsbygdsbor som tar ansvar för exempelvis vägföreningar ska kompenseras genom ett landsbygdsavdrag.
  • Det lokala inflytandet över strandskyddet ska stärkas. Bygglovet bör ersätts med anmälningsplikt utanför detaljplanelagt område.

Läs mer om stämmobesluten , 425.7 kB.