Fler jobb med starkare svensk export

Idag presenterades en ny exportstrategi som kommer att leda till fler jobb i hela landet. Centerpartiet har tagit fram den utvecklade strategin tillsammans med regeringen och Liberalerna, som en del av Januariavtalet.

Nu skapas fler jobbmöjligheter runt om i landet, med en uppdaterad strategi för svensk export. Tre områden där Centerpartiet har drivit igenom viktiga förbättringar är dels för svenska livsmedelsproducenter, för företag inom besöksnäringen och att samarbetet med Sveriges alla regioner skall stärkas.

– Fler små och medelstora företag måste kunna, våga och vilja exportera. Den nya strategin kommer att visa sig värdefull för företag i hela landet, som nu får bättre förutsättningar. Det gäller inte minst småföretagare, livsmedelsproducenter och för besöksnäringen på landsbygden, säger Per Schöldberg, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Klimataspekten har också vägts in tyngre än i tidigare strategier, vilket gynnar de svenska företag som tar fram klimatsmart teknik. Genom de gemensamma globala målen för hållbar utveckling finns nu fler möjligheter för svenska företag att växa och samtidigt bidra till klimatomställningen även utanför Sveriges gränser.

– Den utvecklade strategin innebär goda nyheter för alla våra svenska företag som exporterar viktig grön teknik. Det leder till att de kan växa ytterligare och därmed skapa fler jobb i Sverige, samtidigt som vi minskar utsläppen globalt, säger Per Schöldberg.

Exportstrategins fem strategiska målsättningar:

  1. Sveriges export ska öka, både i absoluta tal och som andel av BNP
  2. Fler små och medelstora företag ska exportera
  3. Sverige ska vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel
  4. Sveriges innovationsledarskap ska användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft
  5. Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar, kompetens, talanger och besökareska öka

Den nya export-och investeringsstrategin ska även bidra till de globala målen för hållbar utveckling, och målen i Parisavtalet.