Nu stärks skyddet mot hedersbrott

Nu föreslås en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv, ett nytt barnäktenskapsbrott och ett utreseförbud för att stärka skyddet mot hedersförtryck. Det är en viktig punkt i Januariavtalet som Centerpartiet drivit igenom tillsammans med regeringen och Liberalerna.

I enlighet med Januariavtalet lägger regeringen nu fram flera lagförslag mot barnäktenskap och hedersrelaterad brottslighet.

Hedersvåldet måste bekämpas. Barn och unga har rätt att leva ett tryggt och fritt liv utan tvång, våld och förtryck. Det handlar om vår tids största frihetsfråga. Nu täpper vi till viktiga luckor i lagen och gör det svårare för dem som vill föra ut barn och unga ur landet, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Förslagen som presenterats i en lagrådsremiss är:

  • Hedersrelaterade brott ska straffas hårdare. Ett brott ska bedömas som grövre om heder varit motiv för brottet.
  • Det ska bli straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap. Tillåter eller förmår en vuxen ett barn att ingå äktenskap ska den straffas, oavsett om tvång eller om barnets utsatthet utnyttjats.
  • Ett verktyg för utreseförbud ska införas. Det ska skydda barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller könsstympas.

– Brott utförda i hederns namn drabbar allt för många människor i Sverige idag. Unga människor som inte får träffa vänner, blir hotade, misshandlade, tvingade till äktenskap, könsstympade eller i värsta fall mördade. Detta måste få ett slut, hederskultur har ingen plats i det svenska samhället, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.