Enig riksdag: narkotikalagstiftningen ska ses över

Riksdagen har idag ställt sig bakom Centerpartiets motion om att utvärdera och utveckla Sveriges narkotikalagstiftning. Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige är hög jämfört med andra europeiska länder, och Centerpartiet har därför under lång tid lyft behovet av genomgripande reformer av svensk beroendevård.

– Det är oerhört glädjande att Centerpartiets förslag tas vidare i riksdagen. Svensk missbruksvård har på många sätt misslyckats, där alltför få människor får vård. Att det nu finns en politisk enighet kring att utveckla en lagstiftning som utgår från beroendesjuka människors rätt till vård är ett historiskt beslut, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

En restriktiv narkotikapolitik måste kombineras med en missbruksvård som bottnar i vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför vill Centerpartiet se en utvärdering av den befintliga narkotikapolitiken – vilket socialutskottet nu har ställt sig bakom.

– Flera viktiga steg har tagits inom missbruksområdet den senaste tiden, på initiativ av Centerpartiet. Att utskottet nu ställt sig bakom förslaget om att utvärdera den befintliga narkotikalagstiftningen är ett mycket viktigt beslut, säger Anders W Jonsson.

Våren 2019 röstade riksdagen även igenom ett tillkännagivande om Centerpartiets förslag att utreda ett förändrat huvudmannaskap i missbruksvården, samt en gemensam tvångslagstiftning för personer med behov av insatser från såväl missbruksvården som psykiatrin.