Ökad trygghet för barn och kvinnor

Nu skjuts mer resurser till för att öka barns trygghet och för att motverka våld i nära relationer. Satsningen är del av en överenskommelse mellan Centerpartiet, regeringen och Liberalerna.

– Det här är viktiga pengar som går till kommuner och regioner för att stärka kvinnor och barns trygghet. En av samhällets allra viktigaste uppgifter är att skydda människor – framför allt barn – från att utsättas för våld. Att mer behöver göras på detta område är tydligt, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Alla ska kunna känna sig trygga i sina hem. Nu görs mer i arbetet mot våld i nära relationer och för att barnrättsperspektivet ska säkras. Centerpartiet, regeringen och Liberalerna förstärker satsningarna på kunskaps-och metodstöd, så kallat kompetensstöd, till landets kommuner och regioner på området.

75 miljoner kronor ska fördelas till landets kommuner och 31,5 miljoner kronor till regionerna. Dessutom går 8 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser som bedriver verk­samhet på lokal nivå. Socialstyrelsen får också över 7 miljoner kronor i stimulansmedel som ska användas till information och utbildning.

– Att barnperspektivet nu blir tydligare innebär större möjligheter att ingripa tidigare på lokal nivå om barns trygghet hotas. Det är till alla de vuxna som möter utsatta barn i deras vardag som resurser behöver gå, så att fler får kunskap att ingripa. Den lokala närvaron är en viktig del i arbetet för att stärka barns och kvinnor säkerhet, säger Anders W Jonsson.

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att bistå Socialstyrelsen att sprida nationellt stöd till den regionala nivån. Jämställdhetsmyndigheten ska särskilt stödja utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Förstärkningen är en del av satsningen på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld om 127,5 miljoner kronor för 2020. Beslutet fattades 12 mars.