Så minskar vi smittspridningen och skyddar sårbara

Nu kan smittbärarpenningen komma att utökas, för att se till att skydda fler som tillhör särskilt sårbara riskgrupper. Det första steget är att Socialstyrelsen får i uppdrag att identifiera de grupper som har störst behov av att skyddas.

– Vi måste se till att de som riskerar att bli allvarligt sjuka och inte kan jobba hemifrån har möjlighet att stanna hemma utan att förlora hela sin inkomst, säger Sofia Nilsson, ledamot i socialutskottet för Centerpartiet.

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar hela samhället och innebär begränsningar i människors vardag. För vissa grupper betyder det särskilt stora risker. En tydlig riskfaktor för ett allvarligare insjuknande är hög ålder, det vill säga 70 år och äldre, men även människor med andra riskfaktorer såsom underliggande sjukdomar kan behöva skyddas. Nu ska Socialstyrelsen se över ett förslag som innebär att de som tillhör en bekräftad riskgrupp ska kunna stanna hemma från arbetet med ersättning.

– Det är viktigt att vi snabbt identifierar de grupper som löper störst risk att drabbas allvarligt. Insatsen gentemot dessa riskgrupper måste också vara träffsäker, och tillstyrkandet av att man tillhör en sådan grupp får inte skapa ökad administration för sjukvården. Där är socialutskottet helt enigt i vårt beslut, säger Sofia Nilsson.

Socialstyrelsen ska först identifiera särskilt sårbara riskgrupper och hur en tillhörighet till en riskgrupp ska tillstyrkas, för att sedan ta fram ett förslag på en utökad smittbärarpenning. Även de som lever nära en person i riskgrupp kan komma att behöva omfattas, som exempelvis föräldrar till barn som blivit smittade. Redovisning av uppdraget ska ske till utskottet senast 21 april.

Utökat bemyndigande i Smittskyddslagen

Virusutbrottet har redan krävt att många krisåtgärder behövt sättas in. Fler åtgärder kommer sannolikt att behövas och i vissa fall kan det behöva ske snabbt. De befogenheter som regeringen idag har i smiddskyddslagstiftningen är i vissa hänseenden otillräckliga. Därför görs nu en tillfällig utökning av regeringens bemyndigande.

– Att skyndsamt kunna vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen och behandla patienter, det kan komma att bli skillnaden mellan liv och död. Det känns därför tryggt att ett enigt socialutskott, och därmed en enig riksdag, ställt sig bakom förslaget om ett nytt bemyndigande i smittskyddslagstiftningen, säger Sofia Nilsson.

Förslaget innebär en tillfällig lagändring som ger regeringen möjlighet att exempelvis begränsa folksamlingar eller stänga ner köpcentrum, bibliotek och restauranger under en bestämd tid. Åtgärderna får bara sättas in om det bidrar till att minska smittspridningen.

– Det finns tydliga begränsningar och gäller bara för tillfälliga åtgärder för att stoppa smittspridningen. Förslagen måste omedelbart därefter underställas riksdagen för godkännande. Eftersom vi befinner oss i ett extraordinärt läge och lagen bara gäller i tre månader anser vi att den är godtagbar, menar Linda Modig, Centerpartiets ledamot i konstitutionsutskottet.