C: Krafttag mot dem som bedöms som säkerhetshot

Under flera års tid har vi levt med en förhöjd terrorhotnivå i Sverige. Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna ställer nu krav på att regeringen agerar för att lösa problemen med personer som utgör ett säkerhetshot mot Sverige och som fått beslut om utvisning, men som i brist på verkställande släpps på fri fot.

En viktig del i att kunna skydda oss från nya terrordåd är att säkerställa att personer som är ett säkerhetshot mot Sverige inte kan uppehålla sig i landet. Genom lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) kan Säkerhetspolisen vidta åtgärder mot dessa personer. Lagen har dock visat sig vara bristfällig.

I höstas blev bristerna i lagen allmänt omtalade. Sex stycken personer som var involverade i islamistisk radikalisering och terrorfinansiering utvisades, eftersom de ansågs utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Men på grund av säkerhetssituationen i de utvisades hemländer gick utvisningarna inte att genomföra, och ett så kallat verkställighetshinder uppstod. Eftersom det inte var aktuellt med utvisning i närtid kunde inte heller personerna hållas kvar i förvar. Istället fick de röra sig fritt i samhället, med anmälningsskyldighet, trots att de bedömdes vara ett säkerhetshot mot Sverige.

En utredning har nu lagts fram med förslag på lagändringar.

– Utredningen är välskriven, men den löser inte situationen med de beslut som fattats om att utvisa personer enligt lagen om särskild utlänningskontroll, men där verkställighetshinder anses föreligga. I praktiken innebär det att de förhållanden som råder i den utvisades hemland avgör hur säkerheten i Sverige kan upprätthållas, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna anser att det är viktigt att problematiken nu får en snar lösning.

– Vi vill att regeringen tillsätter en utredning med uppgiften att ta fram lösningar på situationen. Centrala frågor att se över är hur verkställighetshinder ska bedömas och om det är möjligt att undanröja dessa hinder. Dessutom vill vi se över och skräpa konsekvenserna för personer som inte följer anmälningsplikten, säger Johan Hedin.

Läs mer i en debattartikel med Johan Hedin