C: Strategin för smittbekämpning måste uppdateras

Coronapandemin har satt vårt samhälle under stor press. Med ett strukturerat arbete och gemensamma krafter kommer vi att klara oss ur krisen, men det kräver en uppdaterad strategi.

– Vi måste testa fler, återuppta smittspårningen och ta fram en tydlig och långsiktig strategi. Det är viktigt om människor och företag ska kunna planera sina liv och vi ska få ett fungerande samhälle igen, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Av alla länders olika strategier för smittbekämpning kan ingen säga med säkerhet vilken som i slutändan kommer att visa sig ha varit mest verkningsfull. I dagsläget sticker dock Sverige ut, bland annat jämfört med våra grannländer vad gäller dödlighet. En annan skillnad är antalet genomförda tester.

– Vilken strategi och vägval ett land väljer är ytterst regeringens ansvar. Jag och Centerpartiet uppmanar därför regeringen att ta in det förändrade kunskapsläget och uppdatera Sveriges riktning, säger Anders W Jonsson.

Vår bedömning och målsättning är att det med några viktiga förändringar går att behålla grunderna med rekommendationer och frivillighet i Sveriges arbete. Vi behöver dock med större individuell precision bekämpa smittan och bygga vidare vår strategi på fem tydliga fundament:

1. Öka den aktiva testningen

Bara aktiv testning kan ge oss kunskap om hur utbredd smittan är och hur vi kan minska den framåt. Men trots att det finns kapacitet för ökad testning är vi långt från målet om 100 000 testade i veckan. Alla med symptom måste kunna testas. Om det fungerar med omfattande testning i till exempel Tyskland måste det kunna gå att göra även i Sverige.

2. Återuppta smittspårningen

När coronaviruset började spridas i snabb takt och testkapaciteten var begränsad gjordes bedömningen att smittspårning inte var meningsfullt. Nu finns testkapaciteten och smittspridningen har minskat. I regioner där det är möjligt bör man återgå till klassisk smittspårning baserad på omfattande tester.

3. Gör en tillfällig förändring av smittskyddslagen

Vår smittskyddslag är inte anpassad efter en situation där en stor del av befolkningen är smittad. Kravet på behandlande läkare och anmälningsplikt blir nu ett hinder för att snabbt kunna utöka testningen. Ansvaret för att rapportera om smitta bör därför läggas på individen och primärvården ska ansvara för den eventuella smittspårningen och testningen.

4. Säkerställ att smittkedjan bryts

Råd om att undvika kontakt med andra, om man har symptom, tills man vet om man är smittad ska självklart kvarstå. Men det behövs också tydliga råd för personer med bekräftad smitta – att man vid ett positivt provsvar stannar hemma och hur länge en sådan isolering ska pågå. Råden bör också inkludera eventuell familj och personer som varit i kontakt med någon som smittats.

5. Öka möjligheten för regionala insatser

Smittspridningen ser olika ut runtom i landet. Storstadsområden med hög smittspridning kräver andra åtgärder än områden med mindre orter och landsbygd. Vi vill att det ska bli möjligt att tillämpa lokala strategier och riktlinjer, för att få en mer dynamisk och verkningsfull smittbekämpning.

Läs mer i en artikel i DN