Strategi för cirkulär ekonomi

Nu har det beslutats om en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Strategin pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning.

För att nå våra miljö- och klimatmål behöver material och produkter användas mer effektivt och livslängden måste öka. Genom en cirkulär ekonomi får vi betydliga miljö- och klimatvinster och dessutom skapas möjligheter till nya jobb och hållbart företagande.

- Den här strategin är viktig för att minska Sveriges utsläpp och bygga ett hållbart samhälle. För Centerpartiet är det självklart att vi måste sluta kretsloppen och bygga en hållbar tillväxt. Det gäller inte minst i återhämtningen efter coronakrisen, säger Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson.

Strategins kärna är visionen: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Omställningen till cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt, både politik, näringsliv, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället behöver hjälpas åt.

Strategin pekar ut fyra fokusområden där insatser är nödvändiga:

  • Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
  • Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
  • Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
  • Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Varje fokusområde innehåller en rad mer konkreta insatser som arbetet ska inriktas på. Till strategin kommer även handlingsplaner beslutas om och genomföras.

- För oss har det varit särskilt viktigt att strategin betonar att vi ska bygga en biobaserad cirkulär ekonomi, och att det är smarta företagare och innovationer som driver utvecklingen framåt. Med våra förnybara resurser från jord- och skogsbruk och vårt stora kunnande inom hållbarhet har Sverige fantastiska möjligheter att ställa om, och att tjäna på det. Det måste politiken ta fasta på, fortsätter Magnus Ek.

Strategin bygger på en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen.