Centerpartiet om europeisk kompromiss

Bild

Efter nattens förhandlingar finns en europeisk överenskommelse för EUs budget och ett återhämtningspaket efter coronakrisen. Centerpartiet anser att det är bra att en uppgörelse har kunnat nås, men ser flera svagheter i paketet.

Centerpartiet hade gärna sett mer fokus på klimat- och miljö, på ännu tydligare koppling mellan betalda EU-medel och rättsstatens principer, att balansen mellan andelen bidrag och lån i återhämtningspaketet varit annorlunda, samt är starkt kritiska till de nya egna medel som föreslås.

- Det är positivt att resurserna i återhämtningspaket blir tydligt kopplade till de länder som är särskilt drabbade av coronakrisen, och att de kommer med krav på ekonomiska och politiska reformer, men vi är besvikna att Sverige inte nådde hela vägen fram i förhandlingarna, säger Annika Qarlsson, Centerpartiets representant och vice ordförande i EU-nämnden.

- En avgörande del för oss har varit kravet att pengar från både budget och återhämtningspaket ska vara tätt länkade till ländernas respekt för rättsstatens principer, och att länder som inte följer dessa ska kunna bli av med sina EU-stöd, fortsätter Annika Qarlsson.

Trots motstånd från Polen och Ungern, så kom krav om detta med i överenskommelsen. Nu återstår att följa upp och driva på för att dessa krav ska bli mer än en papperstiger.

Tydliga klimat- och miljösatsningar har varit en annan viktig prioritering för Centerpartiet.

- Vi ser positivt på att 30 procent av budgeten ska vigas för satsningar på klimat och miljö, liksom starka krav på alla stöd ska följa EU:s mål om klimatneutralitet till 2050 i linje med Parisavtalet, säger Annika Qarlsson.

Centerpartiets utgångspunkt i dessa förhandlingar har varit att Sveriges EU-avgift inte ska höjas. I helgens förhandlingar har Sveriges rabatt på EU-avgiften höjts kraftigt, vilket innebär att vår avgift räknat som andel av BNI inte höjs.

Överenskommelsen inkluderar också en utveckling av EU:s förmåga att ta in egna intäkter, till exempel genom en digital skatt på techbolag. Denna utveckling säger Centerpartiet nej till, då vi inte ser det aktuellt att lämna över självbestämmandet av skattepolitiken till EU-nivån.

- För oss är det viktigt att Sveriges fortsatta självbestämmande kring skattepolitiken värnas. Det kommer vi fortsätta att arbeta aktivt för när konkreta lagförslag så småningom presenteras, avslutar Annika Qarlsson.