Förhindra att barn far illa i vårdnadstvister

I många vårdnadstvister får barnet aldrig komma till tals. Centerpartiet anser att det är barnets rätt till sina föräldrar som ska vara utgångspunkten, och inte tvärt om. Vi vill se ett antal reformer för att få ned antalet vårdnadstvister och mer kompetensutveckling inom socialtjänsten.

Ekots granskning visar att många barn aldrig får komma till tals vid vårdnadstvister. Många vårdnadstvister avgörs idag genom överenskommelser mellan föräldrarna i domstolar. Föräldrar som dömts för våldsbrott inom familjen har då fått vårdnad eller umgänge med barnen utan att domstolarna gjort en dokumenterad riskbedömning.

– Det är väldigt allvarligt när barnperspektivet saknas i dessa domslut. Det är barnets rätt till sina föräldrar som är det viktiga, och inte tvärt om. Även yngre barn behöver få komma till tals, enligt Barnkonventionen. Det bör väga tungt i bedömningen när ett barn tydligt ger uttryck för rädsla för en förälder eller tydligt säger att hen inte vill träffa en förälder. Det behövs kompetensutveckling inom bland annat socialtjänsten för att barnsamtal ska kunna ske på ett bra sätt och att man använder evidensbaserade metoder i sina utredningar, säger Martina Johansson, riksdagsledamot i civilutskottet.

Regeringen tillsatte år 2014 en utredning med uppdraget att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadstvister. Utredningen lade fram sitt betänkande i början av år 2017. Trots att det nu gått många år har regeringen fortfarande inte lagt fram något lagförslag på området.

Centerpartiet vill se en lagändring och har flera förslag på reformer som är särskilt viktiga för att få ned antalet vårdnadstvister och i högre grad sätta barnets bästa i första hand.

Gemensam vårdnad som norm

Gemensam vårdnad bör utgöra norm för alla barn, oavsett om föräldrarna är gifta eller inte. Vi vill förändra lagen så att all myndighetspost ska gå till båda vårdnadshavarna. Alla föräldrar bör känna sig fullt delaktiga i sitt barn och ha rätt till aktuell information från exempelvis skola och vårdcentral.

Obligatorisk medling för att få väcka talan

Samtliga nordiska grannländer har infört obligatoriskt krav på medling för att få väcka talan i vårdnadsmål, vilket har lett till att färre vårdnadstvister avgörs i rättslig instans. Vi vill att obligatoriskt medlingsförfarande även ska införas i Sverige, så att fokus kan läggas på barnets bästa.

Ökad enhetlighet i framtagande av vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

En VBU-utredningen inhämtas ofta i en vårdnadstvist och får stor betydelse för bedömningen i målet. Idag finns ingen mall för hur en utredning ska se ut eller vad den ska innehålla annat än de allmänna råd som Socialstyrelsen har gett ut. För att ytterligare öka kvaliteten och stötta upp kommunernas familjerätter anser vi att det behövs en enhetlig utredningsmetod med krav på innehåll.

Tydligare rättssäkerhet vid påståenden om våld och övergrepp

Centerpartiet anser att lagstiftaren på ett tydligare sätt måste ta ledning och klargöra vad som ska gälla i de fall där anklagelser om våld eller övergrepp förs fram i vårdnadstvister. Bedömningen får inte variera beroende på förhållandena i det enskilda fallet. Vi anser även att en förälder som dödat den andra föräldern automatiskt alltid ska förlora vårdnaden om barnen.

Läs mer i en debattartikel av Martina Johansson