Sveriges äldre förtjänar en bättre vård och omsorg

Pandemins effekter på Sverige har varit många och svåra. Särskilt allvarligt är de höga dödstal bland landets äldre. Nu vill Centerpartiet se skärpningar av lagen för att möjliggöra för en likställd hemsjukvård i hela landet och se till att all vård utgår från patientens individuella behov.

– Vi kan inte acceptera den här typen av allvarliga brister i vården och omsorgen av våra äldre. Individens rätt till trygg vård måste alltid komma främst, säger partiledare Annie Lööf.

Coronapandemin har slagit hårt mot hela samhället, och effekterna på vården och äldreomsorgen har varit tuffa. Antalet avlidna i Sverige skiljer ut sig från många andra länder i de höga dödstal bland gruppen äldre – en grupp som samhället har en skyldighet att skydda.

– Det här kan inte kallas för något annat än ett misslyckande. Ett misslyckande som inneburit ett mänskligt lidande och en gränslös sorg för alla som förlorat en närstående, säger Anders W Jonsson, vice partiledare och sjukvårdspolitisk talesperson.

För Centerpartiet är det uppenbart att de kraftfulla förstärkningar till äldreomsorgen som vi, tillsammans med regeringen, genomfört under pandemin nu måste följas upp med lagstiftning. Vi föreslår därför tre tydliga åtgärder för en bättre vård och omsorg av landets äldre.

– Vi måste kunna garantera våra äldre en trygg, säker och nära vård, utifrån en individuell bedömning. Det är bara så vi bygger ett starkare samhälle och tar Sverige framåt, genom krisen, säger Annie Lööf.

1. Skärp hälso- och sjukvårdslagen

En god vård ska ges överallt där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, även i hemmet och inom äldreomsorgen. Men under de senaste månaderna har vi sett hur äldre fått adekvat vård först när de kommit in till akuten. Så får det inte vara. Vi vet nu att tidiga insatser mot Covid-19 gör stor skillnad, med syrgas, blodförtunnande medel, antibiotika och vätskebehandling – sådan behandling måste också kunna ges på särskilda boenden.

Sjuksköterskor och undersköterskor på äldreboenden måste ges ett större ansvar att ge rätt vård till äldre. Centerpartiet föreslår en skärpning av lagen, som ställer högre krav på kommuner och regioner att komma överens om hur sjukvård ska erbjudas på samtliga särskilda boenden.

2. All vård ska utgå från en enskild bedömning av patienten

Rapporterna om att äldre på särskilda boenden är en del i ett kollektiv och därför fått en viss typ av behandling är helt oacceptabla. Vård måste utgå ifrån patientens individuella behov, oavsett ålder eller livssituation.

Det här blir extra viktigt när beslut ska fattas om att övergå från botande vård till vård i livets slutskede. Ett sådant beslut måste fattas i dialog med patienten och anhöriga, på plats och med möjlighet till reflektion. Här måste lagen skärpas, om Socialstyrelsens tydliga direktiv inte följs.

3. Ny lagstiftning som säkerställer att hemsjukvård blir likställd övrig vård

Människors möjlighet att få hjälp, stöd och vård måste vara likvärdig över hela landet. De brister som nu uppdagats i omsorgen av våra äldre måste tas på fullaste allvar.

Vi måste genom lagstiftning kunna garantera att personer på särskilt boende får rätt förutsättningar för individuellt anpassad vård. Hemsjukvård måste likställas med övrig vård, och att det enda som särskiljer är platsen vården utförs på.