Så trycker vi tillbaka mäns våld mot kvinnor

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Färska rapporter larmar om att våldet dessutom trappats upp under pandemin. Under onsdagen presenterade Annie Lööf i sitt jultal flera nya förslag , 224.4 kB. för att öka såväl stödet som skyddet för våldsutsatta kvinnor och barn runtom i landet.

– Nu behövs krafttag som stoppar den akuta våldsspiralen och långsiktigt skyddar våldsutsatta kvinnor, säger partiledare Annie Lööf.

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man som hon har eller har haft en relation med. Nästan 9 000 kvinnor har polisanmält våld i en nära relation bara i år. Mörkertalet är stort. Ofta krävs en stor kraftansamling för att lämna en våldsam relation, efter att ha utsatts för slag, kontrollerande beteende och kränkningar under en tid. Även efter ett uppbrott fortsätter ofta trakasserierna från den före detta partnern, och i de värsta fallen leder det till dödligt våld. Nu under julhelgen kan hemmets fyra väggar komma att bli ett fängelse för många som befinner sig i en våldsam relation.

– Hjälpen får aldrig vara längre än ett telefonsamtal bort. Att samhället finns där, från rättsväsende till ideella instanser, är ett måste för att fler ska kunna bryta upp och hålla sig ifrån en våldsam man, och också för att minska hans möjligheter att fortsätta slå. Ingen ska behöva lida i tystnad medan omvärlden passivt ser på, säger Annie Lööf.

Under pandemin har våld i nära relationer ökat i var tredje kommun. Forskning visar att mäns våld mot kvinnor ofta ökar i samband med samhällskris och att isolering, arbetslöshet, ekonomisk oro och turbulens innebär en ökad utsatthet för våld i hemmet. Det betyder att många nu tvingas isolera sig tillsammans med den person som utsätter dem för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

– Våld i nära relationer är ett av våra största jämställdhetsproblem. Det är kvinnor som främst faller offer. Ideella jourer, stiftelser, stödorganisationer och nätverk har under lång tid tagit samhällets ansvar, där det offentliga brustit. Centerpartiet har länge drivit på för att öka skyddet för våldsutsatta, ge jourerna långsiktiga förutsättningar och stärka skyddsnätet. Men vi ser att mer måste till, säger Annie Lööf.

Nu presenterar Centerpartiet sex kraftfulla förslag , 224.4 kB. för att trycka tillbaka mäns våld mot kvinnor. Det handlar om att stärka kvinnojourer med långsiktig finansiering och att se till att Nationellt Centrum för Kvinnorfrid får ett förstärkt uppdrag. Det handlar också om åtgärder som motverkar det eftervåld som många kvinnor utsätts för genom makt och kontrollutövning, långt efter att relationen avslutats.

Centerpartiets förslag för att skydda våldsutsatta kvinnor

En stabil finansiering av kvinnojourer i hela landet

Alla som utsätts för våld i nära relationer måste fångas upp och få stöd. Det är dags att komma bort från tillfälliga satsningar och istället få till en långsiktig finansiering av landets ideela kvinnojourer.

Ett förstärkt uppdrag och långsiktig finansiering av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Det får aldrig vara upptaget när en våldsutsatt kvinna tar modet och ringa en stödtelefon. Kvinnofridslinjen, NCK:s nationella stödtelefon, är ett ovärderligt stöd. NCK:s arbete är också väldigt viktigt för att ge yrken som till exempel polis, jurister, socialsekreterare och läkare ökad kunskap i att möta våldsutsatta kvinnor. Centrumet behöver nu en permanent grundfinansiering för att kunna fortsätta sprida kunskap och utveckla metoder för att ta hand om utsatta kvinnor.

Obligatoriskt medlingsförfarande när det handlar om hantering av barn

Barn ska inte få användas som ett bricka i ett spel. Vi måste undvika långdragna vårdnadstvister i frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn. Därför behövs ett obligatoriskt medlingsförfarande innan en person får väcka talan i sådana mål. Det bästa är om samhället kan hitta alternativ till slitsamma domstolsprocesser.

Den som på nytt tar fall om vårdnad, boende eller umgänge till domstol och förlorar ska betala alla rättegångskostnader

Långdragna vårdnadstvister förlorar barnen och den utsatta på. För att minska kvinnors ekonomiska risker och undvika onödiga rättsprocesser vill vi att den part som tar redan avgjorda fall till domstol på nytt ska betala båda parternas rättegångskostnader.

Regelverket för bodelning måste bli skarpare

Det ska inte gå att försena processen medvetet. Bodelningar måste bli snabbare och mer effektiva, så att vi tar bort hinder för en kvinna att lämna. Den som försvårar en process bör också få bära en större del av kostnaderna.

Vid kontaktförbud ska elektronisk fotboja användas och vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation

Idag måste ett kontaktförbud överträdas för att den dömde ska behöva bära fotboja. Det är inte rimligt. Om en gärningsman döms för ett allvarligt brott såsom misshandel vill vi att ett automatiskt kontaktförbud ska gälla. Utsatta ska skyddas redan från dag ett med den teknik som finns.

Läs mer i Centerpartiets rapport , 224.4 kB.

Hela Annie Lööfs jultal finns att läsa och se på vår hemsida.

Gå till Annie Lööfs jultal