Nu görs nya satsningar på forskning

Nya satsningar på forskningsområdet har nu presenterats. Och mycket av det är centerpolitik. Bland annat satsas stort på forskning inom livsmedel, klimat, primärvård, psykisk hälsa och bioekonomi. Samtidigt görs ytterligare investeringar för att stärka Sveriges innovationskraft.

– Jag är stolt över att Centerpartiet drivit på för att Sverige fortsätter att satsa stort på forskning. Vi har fått med många viktiga förbättringar. Till exempel så innebär ökningen av resurserna till landets lärosäten att vi både kan höja utbildningars kvalitet och samtidigt stärka kopplingen till forskningen, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson.

Många av förslagen handlar om att möta viktiga samhällsutmaningar, såsom hälsa och välfärd, klimat och miljö, digitalisering, kompetensförsörjning samt demokratiska och starka samhällen.

– Investeringar i forskning och innovationer är en viktig nyckel för att vi ska kunna möta olika utmaningar i samhället, och för att återstarta ekonomin. Det bidrar till såväl jobb som företagande, säger Fredrik Christensson.

Centerpartiet vill särskilt lyfta fram fem viktiga satsningar:

Livsmedel

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel förstärks, vilket är något Centerpartiet drivit på hårt för. Förutom att vi måste se till att säkra livsmedelsförsörjningen i Sverige så är livsmedelssystemet viktigt för sysselsättning, ekonomisk tillväxt och levande landsbygder, samt för att nå miljömålen.

Primärvård

När det gäller utvecklingen av en god, jämlik, jämställd och hållbar hälso- och sjukvård är forskning av stor betydelse. Satsningarna som görs inom primärvården ska framför allt finansiera forskarskolor inom allmänmedicin, och kommer att ge möjlighet för personal inom primärvårdens att bedriva forskning.

Vinnova test- och demonstrationsanläggningar

Vi måste stärka Sveriges innovationskraft. Därför görs flera satsningar för Vinnova, bland annat inom områden som digitalisering, LifeScience och kompetensförsörjning. Det satsas också på test- och demoanläggningar samt på strategiska innovationsprogram.

Psykisk hälsa

En oerhört viktig fråga för Centerpartiet är den psykiska hälsan. Befolkningens hälsa har stor betydelse för samhällsutvecklingen och är grunden för tillväxt och välfärd. Psykisk ohälsa är ett av våra största hälsoproblem som påverkar såväl individen och anhöriga som samhället som helhet.

Bioekonomi

För att nå miljö- och klimatmålen och för att Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland behövs en utveckling mot en mer cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi måste se tilll att bioekonomins andel ökar samtidigt som den möjliggör tillväxt och sysselsättning i hela landet. Satsningen på bioekonomi är en fråga Centerpartiet har drivit länge och är viktigt för den gröna o