Nya förslag för ett långsiktigt biståndsarbete

Den demokratiska utvecklingen går i många delar av världen åt fel håll. Jämställdheten minskar och klimatkrisen ökar, vilket drabbar fattiga människor allra mest. Nu presenterar riksdagsledamot Magnus Ek och Centerpartiets Internationella kommitté flera förslag på hur det svenska biståndsarbetet kan stärkas.

– Pandemin har förvärrat läget ytterligare för de mest utsatta länderna, och riskerar att kasta hundratals miljoner människor tillbaka i fattigdom, säger Magnus Ek.

Sverige måste vara en positiv kraft för att bidra till att den negativa utvecklingen i vissa delar av världen vänder, när det gäller frågor om demokrati, jämställdhet och klimatförändringar. Här är bistånds- och utvecklingspolitiken ett viktigt redskap. Centerpartiet presenterar nu en rapport med förslag på hur det svenska biståndsarbetet kan stärkas.

– Nyckeln är att fokusera biståndet till ett visst antal områden och tydliga mål, där Sverige kan göra störst skillnad, förklarar Magnus Ek.

Sveriges biståndsbudget bör ligga kvar på dagens nivå. Däremot behöver utvecklingsarbetet fokuseras till tre mål med tydlig koppling till Agenda 2030. Istället för att Sverige ska göra små insatser inom så många områden som möjligt behöver fokus riktas dit insatserna kan göra störst skillnad. Utvecklingsarbetet ska vara långsiktigt, inkludera svenska intressen som företagsetableringar och teknikutbyten, och innehålla en tydlig avvecklingsplan för att hjälpa områden att bli självständiga efter att insatserna slutförs.

– Tänket om kvantitet före kvalitet håller inte längre. Vi behöver rikta insatserna mot ett visst antal områden där Sverige kan göra störst skillnad. Nyckeln är att involvera näringsliv och civilsamhälle i större utsträckning,. Vi ska bygga långsiktiga relationer på lika villkor som sträcker sig längre än biståndet kan göra, säger Magnus Ek.

Tre fokusområden för ett bättre bistånd

Hållbara jobb och ökad tillväxt

70 procent av världens befolkning bor på landsbygden. I Afrika väntas en halv miljard människor flytta på jakt efter jobb inom de närmsta 25 åren. Att skapa hållbara jobb är det mest effektiva sättet att lyfta människor ur fattigdom. Här menar Centerpartiet att Sverige kan göra skillnad genom att bidra till ett mer effektivt jordbruk och tillväxt inom den privata sektorn. Framför allt behöver Sverige arbeta för att skapa fler arbetstillfällen för kvinnor. Här är det avgörande att kroka arm med det svenska näringslivet.

Klimatomställning och tillgång till grön energi

Många människor lever utan tillgång till elektricitet. Närmare en miljard lagar mat på energislukande spisar eller över öppen eld. Centerpartiet vill öka investeringarna i projekt som ökar tillgången till förnybara och effektiva energisystem genom att dela risk med företag som investerar i sektorn. Svenskt näringsliv och forskning ligger i framkant inom hållbarhet och miljöteknik, tillsammans med våra värderingar om jämlikhet har vi goda förutsättningar att bidra till en sund energiomställning i de allra fattigaste delarna av världen.

Demokrati och rättsstat

5,1 miljarder människor världen över lever under icke-demokratiska villkor. Framför allt handlar det om bristande tillgång till sociala rättigheter och förmåner, utbildning, hälsa och äganderätt. Kvinnor är värst drabbade. Här vill Centerpartiet se fler och mer riktade insatsar för att bidra till demokratisk utveckling, motverka korruption och stärkt äganderätt. Här är civilsamhället viktigt, som ger människor möjlighet att lösa problem tillsammans och gemensamt kräva sina demokratiska rättigheter. De svagaste och mest utsatta grupperna ska prioriteras.

Det svenska biståndsarbetet behöver bli bättre på att skapa förutsättningar för näringslivet och civilsamhället. Utan dessa kommer vi inte kunna nå målen i Agenda 2030. Sverige behöver också stärka sitt inflytande över EU:s och FN:s biståndsarbete, och bli tydligare med att insatser som historiskt levererat resultat ska prioriteras i högre utsträckning.

Ladda ner rapporten , 220.2 kB.

Läs mer i Dagens Nyheter