C: Så får Sverige ett mer jämställt försvar

Sverige har som mål att 30 procent av landets värnpliktiga ska vara kvinnor år 2025. Men alltför få kvinnor söker sig till Försvarsmakten idag. Nya siffror visar dessutom att nästan var femte värnpliktig utsatts för oönskat beteende från andra värnpliktiga.

Centerpartiet presenterar nu flera förslag för ett mer jämställt försvar.

– Försvarsmaktsledningen har varit tydliga i sina mål, men verktygen för att få till förändring verkar saknas. Därför presenterar vi flera åtgärder för att öka jämställdheten och för att fler kvinnor ska vilja söka sig till Försvarsmakten, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

Under våren har Centerpartiet genomfört intervjuer med olika personer inom Försvarsmakten, där det framkommer att arbetet med jämställdhet inte sker systematiskt, utan snarare drivs av eldsjälar. Policys och handlingsplaner följs heller inte alltid upp av högsta ledningen.

– Trots att Försvarsmakten är bäst i klassen på styrdokument och policy så ser vi hur utvecklingen gällande till exempel sexuella trakasserier går i helt fel riktning. Förändringen måste genomsyra hela Försvarsmakten, säger Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson.

Ett jämställt försvar är viktigt för att krigsförmågan ska stärkas med mångfald och olika förmågor som kan komplettera varandra.

– Sveriges befolkning förtjänar att ha det allra bästa tänkbara försvaret. Så länge vi har ett ojämställt försvar har vi helt enkelt inte bästa möjliga försvar, säger Daniel Bäckström.

Centerpartiets förslag för ett mer jämställt försvar:

  1. Sätt ett högt långsiktigt mål för antalet kvinnliga värnpliktiga till 40 procent år 2030. Lär av länder som kommit längre än oss, exempelvis Norge för att uppnå målet om 30 procent värnpliktiga 2025.
  2. Ge förbanden större möjligheter att till Plikt-och prövningsverket önska jämställda grupper och underrepresenterat kön på vissa befattningar som ett sätt att få optimalt fungerande grupper utifrån förbandens egna behov och bedömningar.
  3. Varje förband bör ha en medinflytandeofficer med lång erfarenhet av praktiskt ledarskap och närhet till verksamheten som kan bli länken mellan de värnpliktiga och förbandschefen.
  4. Inrätta oberoende visselblåsarfunktioner inom alla förband och garnisoner och ett neutralt och oberoende utredningsstöd som ska användas om någon anmäler in incidenter till den. Den som anmäler ska inte känna att HR går arbetsgivarens ärenden.
  5. Skapa en obligatorisk och standardiserad utbildning om jämställdhet, värdegrund och medinflytande som alla förband återkommande ska genomföra. Det ska inte vara upp till eldsjälar att se till att dessa blir av utan det måste ske mer systematiskt.
  6. Den värdegrundsutbildning och de värdegrundssamtal som sker under värnplikten behöver genomföras regelbundet under hela utbildningen.
  7. Förbandens arbete och organisation för jämställdhet och medinflytande ska tas upp och bedömas vid alla träffar mellan Försvarsmaktsledning och förbandsledning.
  8. Utveckla vad som är meriterande i karriärvägen inom Försvarsmakten. Lyckat jämställdhetsarbete, att ha haft en organisation för likabehandling, tagit tag i och kommit till rätta med problem som uppstår vid förbanden ska väga lika tungt som att ha tjänstgjort utomlands vid kommande anställningar.
  9. Kvinnliga soldater ska kunna genomföra övning och strid med utrustning och skydd som inte hämmar deras rörelser och begränsar deras eller gruppens förmåga att strida och som inte gör ont. Det handlar i grund och botten om överlevnad, om att kvinnor utsätts för större risker än män när utrustningen inte passar.

Läs mer i en intervju i DN