C: Demokratin ska försvaras

Sveriges demokratiska institutioner behöver bättre skydd, i en tid när den liberala demokratin hotas på flera håll. Nu presenterar Centerpartiet flera skarpa förslag.

– Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men när vi nu ser en tillbakagång av friheter och demokratiska rättigheter i flera länder behövs politiska reformer, säger partiledare Annie Lööf.

Det är 100 år sedan Sverige hade det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt. Den liberala demokratin har gett alla människor lika rätt att göra sin röst hörd, och har såväl banat väg för kvinnorättsrörelser som stärkt minoriteters ställning. Den har också varit en förutsättning för fri media och för att ge människor möjlighet att påverka.

Vi ska vara oerhört stolta över Sverige. Ett land med låg korruption, jämställdhet och starka medborgerliga och politiska rättigheter. Men demokratin är sårbar och får inte tas för given, säger Annie Lööf.

På flera håll ser vi nu en tillbakagång av den liberala demokratin, även i Europa. I Ungern och Polen har politiska partier vunnit makten via legitima val för att sedan montera ned den liberala demokratin inifrån. Man har avvecklat domstolarnas oberoende, begränsat oppositionens inflytande, inskränkt pressfriheten och använt public service i propagandasyfte.

Det går inte att blunda för den tillbakagång som skett i flera länder – det kan även hända här i Sverige. Nu har dessutom pandemin satt press på vårt samhälle och blivit en grogrund för populism. Med auktoritära krafter vid makten riskerar den svenska demokratin att urholkas, säger Linda Modig, talesperson i konstitutionella frågor.

Nu presenterar Centerpartiet en rad förslag som syftar till att bättre skydda våra demokratiska och rättsliga institutioner.

– Sveriges grundlag behöver ett starkare skydd, domstolarnas oberoende och vår press- och yttrandefrihet måste säkras. Dessutom behöver demokratin nå ännu fler människor, säger Linda Modig.

Centerpartiet vill ha följande åtgärder på plats:

  • Grundlagen behöver skyddas mot snabba förändringar. Det är idag jämförelsevis lätt att ändra grundlagen, med två beslut i riksdagen med enkel majoritet – med ett mellanliggande val, ett val som också kan vara ett extraval. Centerpartiet vill införa krav på kvalificerad majoritet vid beslut om grundlagsändring, samt att ett specifikt antal riksdagsledamöter deltar i omröstningen. Valet mellan två riksdagsbeslut måste också vara ett ordinarie val.
  • Domstolarnas oberoende behöver stärkas. Domstolarnas oberoende är en förutsättning för att alla ska behandlas lika inför lagen. Centerpartiet vill att de ytterligare bestämmelserna om domarna i de högsta domstolarna ska regleras i grundlagen. Hur domarna ska tillsättas, hur många de ska vara, deras pensionsålder, med mera. Dessutom behövs en författningsdomstol med uppgift att kontrollera om lagar strider mot grundlagen och som har befogenhet att förklara lagar ogiltiga.
  • Skyddet av en fri och oberoende media måste stärkas. Vi ser idag en ökning av hat, hot och trakasserier mot journalister. Idag leder få demokratibrott mot journalister till åtal eller fällande dom. Kapaciteten att förebygga, stoppa och lagföra demokratibrott behöver därför stärkas. Dessutom vill vi införa ett offentligt stöd, likt det som finns för trossamfund, som media kan använda för att investera i säkerhetsåtgärder.
  • Demokratin behöver tillgängliggöras och stödet till folkvalda öka. Vi behöver göra demokratin mer tillgänglig. Centerpartiet vill att valmyndigheten ska genomföra en översyn av tillgängligheten i vallokaler och att myndigheter bättre erbjuder information på lättläst svenska och för personer med nedsatt syn och hörsel. Stödet till folkvalda måste också öka. Idag är hat och hot mot förtroendevalda alltför vanligt förekommande. Särskilt utsatta är kvinnor, vilket i praktiken innebär att kvinnors makt inskränks.
  • Kön och funktionsvariation ska vara grund för hatbrott. Hatbrott är ett allt för utbrett problem i Sverige. Centerpartiet vill att även kön och funktionsvariation ska läggas till som hatbrottsgrunder i lagstiftningen. Det finns många exempel på gärningsmän som begått allvarliga brott motiverade av hat mot kvinnor och att personer som har funktionsvariation utsatts för brott på grund av detta.
  • Skyddet mot diskriminering måste stärkas. Diskriminering är ett brott mot individens rättigheter och riskerar dessutom att underminera tilltron till att staten skyddar medborgare likvärdigt. Centerpartiet vill att diskrimineringsombudsmannens uppdrag reformeras för att mer aktivt agera mot diskriminering. Bland annat genom att utföra fler stickprovskontroller och driva fler fall, istället för som idag främst för att etablera praxis. Diskrimineringsersättningen som ska betalas av arbetsgivare och andra juridiska personer till personen de diskriminerat måste också höjas.

Läs mer i en debattartikel med Annie Lööf och Linda Modig

Hela rapporten finns att läsa här , 1.3 MB.