C: Så minskar vi stressrelaterad psykisk ohälsa

Stress kan i många fall orsaka psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar. Nu måste kunskapen på området öka och reglerna för sjukskrivna förbättras. Centerpartiet presenterar därför flera nya förslag i en rapport , 833.5 kB..

– Lyckas vi minska stressrelaterad psykisk ohälsa kan vi göra stor skillnad för väldigt många människor, stärka välfärden och öka den ekonomiska tillväxten, säger partiledare Annie Lööf.

Psykisk ohälsa drabbar hundratusentals svenskar varje år och orsakas ofta av stressrelaterade problem. Kronisk stress kan skada hjärnan, bland annat genom försämrad koncentrationsförmåga, ”hjärntrötthet” och minnesförlust. Även kroppsliga symptom kan uppstå.

– Det är dags att vi på allvar tar tag i de växande problemen med psykisk ohälsa i Sverige. Stress är en ofta förekommande underliggande orsak och därför vill Centerpartiet se flera reformer för att hitta lösningar för alla som drabbas, säger Annie Lööf.

Omkring hälften av alla sjukskrivningar i Sverige orsakas av psykisk ohälsa och leder i snitt till längre sjukskrivningar. Samhällskostnaden för stressrelaterad psykisk ohälsa kan antas uppgå till cirka 25 miljarder kronor per år.

– Stress kan bero på sådant som överbelastning på jobbet, ett krävande familjeliv, ekonomisk osäkerhet eller fysiska sjukdomar – i många fall en kombination. Kvinnor drabbas oftare än män, särskilt kvinnor inom vård och omsorg. Även lågutbildade och frånskilda samt personer med små barn eller många barn är särskilt utsatta, säger Johanna Paarup-Jönsson, talesperson för psykisk hälsa.

För att tackla problemet måste hela samhället hjälpas åt. Arbetsgivare behöver förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa och stötta sina medarbetare. Civilsamhällets viktiga insatser behövs också. Men då behövs flera reformer.

– Med flexiblare regler, bättre företagshälsa och mer tillgänglig vård kan vi göra stor skillnad för både individer, välfärden och Sveriges företag, säger Johanna Paarup-Jönsson.

Centerpartiets förslag för att tackla stressrelaterade problem:

 • Öka tillgängligheten för behandling
  Regionerna måste kunna erbjuda enkel tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) eller andra typer av internetbaserad terapi. Det skulle öka tillgängligheten till behandling och erbjuda snabb hjälp till en stor del personer som har drabbats av lindrigare former av stressrelaterad psykisk ohälsa.
 • Kartlägg vården
  En nationell kartläggning ska genomföras av vilka som söker sig till primärvården och vilken behandling de får. Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förbättrade nationella kunskapsstöd kring behandling av psykisk ohälsa i allmänhet och stressrelaterad psykisk ohälsa i synnerhet, samtidigt som möjligheterna till att forska på området ska utökas.
 • Förbättra kompetensförsörjningen
  En standardiserad och kvalitetssäkrad psykoterapiutbildning behövs. Utbildningen ska kopplas till patientnära praktik och handledning under den första tiden i arbetet. Samtidigt ska Nationella vårdkompetensrådet få i uppdrag att utvärdera kompetensförsörjningen för samtliga yrkesgrupper som behandlar psykisk ohälsa inom primärvården.
 • Förbättra arbetsgivarnas förutsättningar
  De bästa arbetsplatserna agerar förebyggande genom att ge medarbetare tillräcklig återhämtning. De ingriper tidigt med stöd och erbjuder en anpassad återgång till arbete. Men så är det inte för alla. Dagens stöd till företagen som vill göra rätt är för smalt och kostnaderna för höga. Skattefriheten för hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder sina medarbetare måste återinföras och rehabiliteringsstödet utvidgas.
 • Mer flexibel sjukskrivning
  Att börja jobba igen, efter sina individuella förutsättningar, kan vara en nyckel till tillfriskning. En person som är sjukskriven på heltid har idag få möjligheter att återgå till arbetet på prov med bibehållen sjukförsäkring. En deltidssjukskriven person ska därför i högre utsträckning kunna fördela arbetstimmar utefter sina egna behov och sjukskrivningsnivåerna ska bli mer flexibla. En person som är sjukskriven på heltid ska dessutom kunna ansöka om att återgå till arbete på prov utan att förlora sin sjukpenning.

Läs hela rapporten här , 833.5 kB.

Läs mer i en debattartikel i Aftonbladet