C: Energifrågan är avgörande för klimatmålen

För att utsläppen ska minska behövs god tillgång till energi. Inför partistämman presenterar Centerpartiet flera förslag för att ge energibranschen bättre villkor, öka den förnybara energin och bygga ut elnätet.

– Vi för en kamp mot klockan. Energifrågan är helt avgörande för klimatet, men också för vårt näringsliv och för att skapa jobb i hela landet, säger partiledare Annie Lööf.

Sverige behöver ett modernare energisystem. Elnäten måste byggas ut och kopplas samman med övriga Europa. Hela Sverige måste få god tillgång till energi, därför måste överföringskapaciteten också bli bättre och produktionen öka i fler delar av landet.

– Svenska företag ska alltid kunna lita på elförsörjningen, att den är trygg och stabil. Därför behövs reformer. Om företagen är trygga ser vi till fler jobb skapas och att mer långsiktiga investeringar kan göras, säger Annie Lööf.

Energisystemet behöver också bli mer flexibelt, med flera olika energislag som kompletterar varandra när exempelvis solen inte skiner eller vinden inte blåser. Centerpartiet har länge drivit på för att utöka och förbättra produktionen av förnybar energi.

– Det behövs mer förnybar energi i Sverige. Framför allt är det viktigt för klimatet, men en god tillgång till förnybar energi kan dessutom locka nya investeringar från företag som vill minska sina klimatavtryck, säger Annie Lööf.

Om Sverige och EU ska nå klimatmålen är energifrågan en av de viktigaste pusselbitarna.

Centerpartiet presenterar en rad förslag på området, för att göra gröna investeringar mer attraktiva, ta bort onödiga byråkratiska hinder, förbättra transparensen för kunder och koppla samman Europas elnät.

Korta de långa tillståndsprocesserna med hälften

Ska vi nå klimatmålen är det viktigt att radikalt korta de långa tillståndsprocesserna, som idag innehåller för många byråkratiska hinder. Centerpartiet vill sätta ett nationellt mål om att halvera ledtiderna för tillståndsprocesserna. En utredning ska ges i uppdrag att rensa i regelverken för att nå målet. Vi vill dessutom ge myndigheter i uppdrag att aktivt arbeta för att uppfylla de svenska energi- och klimatmålen.

Öka konkurrensen och transparensen på elmarknaden

Sverige måste skynda på införandet av EU:s elmarknadslagstiftning och fullt ut leva upp till kraven om transparens för kunder på elmarknaden. För att öka rörligheten och konkurrensen på elmarknaden vill vi att alla kunder vid flytt ska behöva välja ett elavtal. Det skulle i ett slag slopa de dyra anvisningsavtalen.

Ska Sverige vara Europas gröna batteri måste vi koppla ihop elnäten

Det behövs bättre villkor för export av grön energi från Sverige till Europa. I Sverige producerar vi ren el utan betydande utsläpp. För att trycka ner de europeiska koldioxidutsläppen och få bort smutsig kolkraft behöver vi öka vår elproduktion och förmåga att exportera el. Då behöver EU:s elnät kopplas ihop bättre än i dag. Vi vill ge Svenska kraftnät i uppdrag att öka sammanlänkning av Sveriges elsystem till övriga Europa till 25 procent av den tillgängliga kapaciteten.

Hjälp företag göra miljö- och klimatsmarta investeringar

Att göra Sverige till ett ännu mer attraktivt land att investera och driva företag i är bra för klimatet, eftersom Sveriges energisektor har internationellt jämförelsevis låga utsläpp. För att öka omställningstakten vill vi, likt Irland och Nederländerna, låta företag som gör miljö- och klimatsmarta investeringar skriva av värdet på dessa investeringar snabbare.