C: Skolan ska vara för alla – mer öppenhet och på lika villkor

Centerpartiet vill ställa högre krav på huvudmännen, öppna upp skolvalet för fler och se till att svensk skola är transparent. Att reformera det fria skolvalet är en avgörande del för att skapa en skola för alla. Inför partistämman presenterar Centerpartiet nu en rad förslag för att förbättra skolvalet och lösa bristerna i friskolesystemet.

– Med rätt insatser kan vi behålla rätten att välja skola och samtidigt möta de utmaningar som finns idag, med ökad segregation och låga kunskapsresultat, säger partiledare Annie Lööf.

Det är världsunikt att även barn som kommer från utsatta förhållanden har flera utbildningsalternativ att välja bland. Omkring 400 000 elever idag går i en fristående förskola eller skola, och vi vet att friskolorna både har ökat mångfalden och utvecklat svensk skola. Men det finns brister i hur skolvalet är utformat, med oseriösa aktörer och ett skolval som inte når alla. 

– Sverige behöver en skola som utjämnar livschanser. Tyvärr är det allt för många elever idag som inte får en bra skolgång utan hamnar i utanförskap och utsatthet, säger Annie Lööf.

Över tid har svenska elevers resultat dalat och otryggheten ökat. Antalet elever som går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet och utan fullständiga betyg från gymnasiet är alldeles för många. I samband med detta ser vi tecken på segregation och utanförskap, där ett misslyckande i skolan sätter prägel på resten av livet för en elev.

– Problemen måste lösas. Det gör vi inte genom vänsterns förslag om en total omgörning av dagens skolsystem. Rätten att välja skola är inte problemet – tvärtom behöver skolvalet öppnas upp för fler, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson.

– Skolan ska vara för alla. Vi måste därför ställa högre krav på huvudmännen, öppna upp skolvalet för fler och se till att svensk skola är transparent, säger Fredrik Christensson.

1. Mer rättvisande betyg

Risken med betygsinflation måste undvikas. Men med dagens målrelaterade betyg blir det svårt utan att ändra betygssystemet. Vi vill därför att de nationella proven ska vara normerande för betygssättning på skolnivå och att betygen inte får skilja sig markant från resultaten på de nationella proven. Tillsammans med att nationella proven digitaliseras, och i så stor utsträckning som möjligt automaträttas, kommer också legitimiteten i betygsystemet att öka, likvärdigheten förbättras och det bidrar även till att betygen på ett bättre sätt kommer spegla skolornas kvalitet.

2. Skolan ska vara mer transparent – offentliggör mer information

Att det råder öppenhet och transparens i det svenska skolsystemet är grundläggande för att stärka skolors kvalitet och likvärdighet. Det är också en förutsättning för det fria skolvalet. När det stod klart att statistik från fristående skolor inte längre skulle vara tillgänglig drev Centerpartiet på för att hitta en lösning. Vi måste säkerställa att viktig information är offentlig och därför ska skolor vara skyldiga att tillgängliggöra ännu mer information än idag. Bland annat bör antal elever, lärartäthet, betygsfördelning, skolgårdars storlek och resultat på nationella proven vara tillgängligt.

3. Ställ högre krav – bara seriösa huvudmän ska tillåtas bedriva skola

Skattemedel ska inte gå till skolor som inte lever upp till sitt kunskaps- och demokratiuppdrag. Inom ramen för Januariavtalet har ett arbete påbörjats med att ge Skolinspektionen bättre verktyg – det måste nu skalas upp. Vi måste stärka prövningen så att tillstånd att bara ges till seriösa aktörer som vill bedriva skolor. Skolor som inte håller måttet ska kunna stängas snabbare. Samtidigt vill vi att skolor som bedriver utbildning av hög kvalitet måste kunna utvecklas.

4. Kommuner och friskolor ska ha ett gemensamt ansvar för skolplatser

Idag är det kommunens ansvar att bereda plats för alla barn i kommunen, från och med förskoleklass. Vi vill att huvudmän, fristående som kommunala, delar på ansvaret då till exempel en nedlagd skola skapar kostnader för närliggande skolor. En lösning vore att fristående skolor måste ta höjd ekonomiskt för att kunna kompensera mottagande skolor vid en eventuell skolnedläggning.  

5. Ett aktivt, obligatoriskt och samordnat skolval

Skolvalet behöver utvecklas för att fler ska välja skola och fler komma in på sitt förstahandsval. Vi vill ha ett obligatoriskt skolval genom samordnad antagning, som kommunerna ansvarar för men som ger full insyn för alla huvudmän. En avgörande del är att både Skolverket och huvudmännen erbjuder stöd och lätt tillgänglig information om skolvalet för att fler familjer ska kunna göra medvetna val.

6. Ändra kösystemet för att öppna upp det fria skolvalet

Kösystemet för friskolorna behöver öppnas upp för fler. Vi måste komma bort från att vårdnadshavare ställer sina barn i kö orimligt tidigt. För att fortsatt ge vårdnadshavare och fristående skolor planeringsförutsättningar vill vi att det ska finnas möjlighet till kö, men att tiden begränsas till tre år före skolstart och att det maximalt får uppta 50 procent av platserna.