C: Mer öppenhet och lika villkor i skolan

På Centerpartiets stämma klubbades ny politik på utbildningsområdet. Skolvalet ska öppnas upp för fler och svensk skola ska bli mer transparent. Dessutom ska kösystemet till fristående skolor förändras.

– Skolan ska vara för alla. Vi vill behålla rätten att välja skola och samtidigt ta itu med bristerna i dagens system, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson.

Att reformera det fria skolvalet är avgörande för att skapa en skola för alla. Tyvärr finns det brister i hur skolvalet är utformat, med oseriösa aktörer och ett skolval som inte når alla. På partistämman beslutade Centerpartiet om en rad förslag för att förbättra skolvalet och lösa bristerna i friskolesystemet.

– Svensk skola ska utjämna livschanser. Det är viktigt att vi ställer högre krav på huvudmännen, öppnar upp skolvalet för fler och ser till att svensk skola är transparent, säger Fredrik Christensson.

Centerpartiets förslag på skolområdet

Högre krav på kvalitet i skolor

Skolor som inte uppfyller kvalitetskrav och regelverk ska kunna stängas snabbare än idag. Arbetet med att säkerställa seriösa aktörer inom skolan ska stärkas.

Ett obligatotriskt och aktivt skolval

Ett obligatoriskt aktivt skolval ska införas i hela landet.

Kösystemet ska begränsas

Fristående skolor kan använda kötid tre år före skolstart. Urval genom kö får ta upp maximalt 50% av platserna. Information ska gå till samtliga vårdnadshavare till barn i angiven ålder inom kommunen.

Gör ytterligare relevant information tillgänglig

Alla skolor ska dela relevant information med myndigheterna, för att statistik och annan information ska bli offentlig och lättillgänglig för alla. Bland annat bör antal elever, lärartäthet, betygsfördelning, resultat på nationella proven och offentlig finansiell information om omsättning och utdelning av överskott göras tillgänglig.

Resursfördelningen ska utredas

Centerpartiet vill utreda ett nytt resursfördelningssystem. Fokus ska ligga på elevernas behov, höga mål om kunskapsinhämtning, likvärdighet och högt ställda kvalitetskrav. Systemet ska bli mer transparent och förutsägbart för såväl kommunala som fristående huvudmän och ta hänsyn till skolors olika förutsättningar, så som till exempel storlek. Resursfördelningen ska också ta hänsyn till kommunens uppdrag som ansvarig för att garantera att alla barn får utbildning.