C: En vård av hög kvalitet i hela landet

Centerpartiets stämma antog på lördagen ett omfattande program för en vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet. Som drar nytta av digitaliseringen, är mer tillgänglig för människor på landsbygden och kan anpassas till varje människa.

– Nu behövs en historisk modernisering av vård och omsorgen. För att göra den mer tillgänglig och tryggare samtidigt som medarbetare ska få bättre förutsättningar, säger Christer Jonsson som lett stämmoprogrammet.

Centerpartiets stämma fattade på lördagen beslut om välfärdspolitik på flera områden, dels utifrån människors eget ansvar för sin hälsa men också uifrån att alla har rätt till en nära och trygg vård och omsorg. Det ska aldrig få avgöras av bostadsort, kön, hudfärg eller inkomst.

– Centerpartiet tar ansvar för att förbättra vården och omsorgen i hela landet. Genom januariavtalet togs viktiga steg för att förbättra allt från psykisk ohälsa och elevhälsa till förlossningsvård. Nu fortsätter vi arbetet, säger Christer Jonsson.

Centerpartiets förslag för en tryggare vård och omsorg

 • Kvaliteten och likvärdigheten ska öka. Ett offentligt mål ska sättas om att det maximalt ska vara 25 medarbetare per chef i välfärdsverksamheten och en obligatorisk chefsutbildning för ledare i vården och omsorgen ska inrättas.
 • Heltäckande e-hälsokonton för alla invånare ska införas.
 • Ersätt dagens motstridiga lagar med en ramlagstiftning för data och integritet. Människors äganderätt över sin egen medicinska information måste säkerställas. Den som vill begränsa tillgången till sin medicinska information ska kunna göra detta så att vårdpersonal som saknar en aktuell vårdrelation till patienten inte kan komma åt dennes uppgifter.
 • Fasa ut systemet med nationell taxa och inför istället ett system för småskalig hälso- och sjukvård på gles- och landsbygd samt socioekonomiskt utsatta områden. Staten och regionen ska samfinansiera systemet.
 • Äldre inom äldreomsorgen ska möta utbildad personal. Innan 2030 bör alla som arbetar med omvårdnad i svensk äldreomsorg minst ha en undersköterskeutbildning. Den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten bör ha undersköterskekompetens.
 • Äldre ska inte ständigt behöva möta nya människor i äldreomsorgen. Vi vill se ett långsiktigt mål för ökad kontinuitet i hemtjänsten, med maximalt 10 medarbetare per hemtjänsttagare.
 • Det ska finnas ett jämställt och jämlikt anhörigstöd i hela landet.
 • Alla regioner ska få i uppdrag att kunna erbjuda både fysiska och digitala besök.
 • Nätläkare ska ingå i samma ersättningsystem som resten av vården, nå alla invånare, och bli en ekonomiskt hållbar vårdform. De behöver regleras så de fungerar även när patient och läkare befinner sig i olika regioner, och säkrar patienters rättigheter.
 • Man ska kunna lista sig hos vilken vårdgivare som helst, oberoende avi patientens hemmaregion. För patienten ska vårdgarantin i primärvården gälla hos den utförare patienten är listad hos.
 • Det ska göras en nationell satsning på utbildning av fler specialistsjuksköterskor, inte minst med inriktning på geriatrik.
 • Sverige ska ha en mer jämställd vård. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att analysera ojämställdhet utifrån kön och genus.