Så stärker vi Sveriges cybersäkerhet

Sveriges försvar mot krafter som digitalt vill inskränka våra friheter eller utnyttja vår öppenhet måste stärkas. Centerpartiet presenterar nu 39 förslag för stärkt svensk cybersäkerhet , 1009.4 kB..

– Det här är det största helhetsgreppet som någonsin har tagits kring cybersäkerhetsfrågorna i svensk politik, säger Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot.

Under flera år har de digitala säkhetshoten mot Sverige ökat. Tyvärr har politiken inte lyckats hitta svar på hur vi bäst ska försvara oss. Sverige ska vara världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter, men det innebär också att vi blir mest sårbara för digitaliseringens risker.

– Vår digitala säkerhet matchar inte vår digitala öppenhet. Politiken har ett stort ansvar att skapa rätt förutsättningar för en säker digitalisering för såväl myndigheter som för företag och medborgare, säger Niels Paarup-Petersen.

Det är de cyberattacker som utförs av andra stater som utgör de allra största cyberhoten.

– Man vill stänga ner samhällsviktig verksamhet, göra oss rädda och minska vår handlingsfrihet. Konsekvenserna kan bli lika stora för ett konventionellt militärt angrepp, men kan utföras på distans, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

– Idag hanteras cybersäkerhet som en IT-fråga, vilket inte är tillräckligt. Vårt samhälles förmåga att stå emot och återhämta sig från cyberattacker måste bli mycket bättre än det är idag, säger Mikael Larsson, talesperson i IT-frågor.

Centerpartiets förslag för ökad cybersäkerhet

Cyberaktiviteter ska omfattas av den solidariska säkerhetspolitiken

Det saknas idag ett internationellt regelverk som tydliggör vad som är acceptabelt i cyberdomänen, och vad som kan vara en adekvat respons. Sverige har heller ingen uttalad syn på normer och standarder man vill se i ett internationellt regelverk, vilket behövs. Vi måste arbeta för internationellt cybersäkerhetssamarbete på samma sätt som inom exempelvis nedrustning. Statsunderstödda cyberaktiviteter bör även omfattas av den solidariska säkerhetspolitiken.

Försvaret mot cyberattacker måste stärkas

Det nya Cybersäkerhetscentret räcker inte som motdrag mot attacker från statsunderstödda aktörer. Centerpartiet vill därför skapa ett cybervärn, som ska stärka förmågan att hantera stora cyberattacker och stå emot otillbörlig informationspåverkan under höjd beredskap och ytterst krig. Vi vill utreda om det finns ett behov av att införa ytterligare en cyber-försvarsgren jämte armén, flygvapnet och marinen. Vi måste också se över om förfogandelagstiftningen behöver uppdateras för att inkludera digitala resurser för krigsföring i cyberdomänen.

Cybersäkerhet ska inkludera hela samhället

Näringslivets, civilsamhällets och inte minst den enskilda medborgarens förutsättningar att skydda sig måste stärkas. Ett exempel är att det går att köpa smartphones som inte kommer att säkerhetsuppdateras. Det försvårar, om inte omöjliggör, för människor att skydda sin information. I konsumentlagstiftningen och vid offentlig upphandling måste uppdateringsgarantier på tre år finnas. Anmälningsprocessen för cyberbrott måste digitaliseras och anmälningarna gå direkt till IT-brottscentrum. Runt 90 procent av alla polisärenden innehåller digitala bevis, vilket bara kommer att öka. Men den lokala polismyndigheten saknar kompetens i cyberbrottslighet. Kraven måste även höjas på grundläggande digital infrastruktur. Dessutom behövs en IT-haverikommission som kan undersöka haverier och ta fram rekommendationer som minskar risken för framtida problem.

Den digitala infrastrukturen måste skyddas

Även om Sverige är ett av världens mest digitala samhällen ligger vi på plats 52 i National Cyber Security Index. Detta gäller inte minst den basala infrastrukturen. På nationell nivå saknas samlad kunskap om hur säker vår digitala infrastruktur är - det kan en främmande makt däremot mycket väl ha. Nu behövs en nationell kartläggning om sårbarheter i fibernäten och noder. Den kritiska infrastrukturen måste också sårbarhetstestas löpande. Krav på att den digitala infrastruktur alltid fungerar måste finnas på samma sätt som det finns krav på att sjukhus har reservkraft. Beroendet av digitala monopol måste minska för att få bort sårbarheter i samhällskritiska tjänster. Det gäller till exempel digital identifiering och digitala betalningar.

Kompetensen måste öka

Det saknas idag kompetens kring den digitala hotbilden, både inom politiken, näringslivet och i samhället. Upphandlingar av digitala tjänster sker till exempel ofta utan tillräckliga säkerhetskrav. Centerpartiet vill att studieförbunden ska folkbilda om grundläggande cybersäkerhet, med fler yrkesutbildningar inom cybersäkerhet. Vi vill också etablera ett cybercampus för att stärka forskning, utbildning och innovation kring cybersäkerhet. Kunskap om cyberbrott måste också ingå i polisutbildningen.