C: En grön budget för fler jobb och växande företag i hela landet

Nu behövs viktiga investeringar för att stärka Sveriges ekonomi efter pandemin och möta klimatutmaningarna. Centerpartiet presenterar ett budgetförslag för fler jobb och växande företag, för bättre villkor på landsbygden, för ökad trygghet och för att snabbare minska utsläppen.

­– Vi börjar se ljuset i tunneln sedan pandemins start. Nu är det viktigt att prioritera rätt, så att vi skapar fler jobb och effektivt tacklar klimatkrisen, säger partiledare Annie Lööf.

Mycket bra centerpolitik hann drivas igenom inom Januariavtalets ramar under mandatperioden – med satsningar på miljö och klimat, för jobb och företag, för en tryggare vård och för landsbygden. Nu presenterar Centerpartiet ett eget budgetförslag som fortsätter arbetet med den gröna omställningen och en mer modern arbetsmarknad, för nya landsbygdsreformer så att hela landet kan växa, samt för en ökad trygghet och jämställdhet.

– Det budgetförslag vi nu presenterar ser till att företagen kommer på fötter igen och skapar nya jobb. Vi gör också gröna investeringar för att skynda på klimatomställningen, säger Annie Lööf.

För att få fler i jobb vill Centerpartiet bland annat öka satsningarna på de så kallade etableringsjobben, som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. Med en arbetslöshet som överstiger 450 000 personer, varav 190 000 långtidsarbetslösa, finns ett akut behov av insatser.

Skatten för medel- och låginkomsttagare ska sänkas och även på småsparande. Arbetsgivaravgiften tas tillfälligt bort på långtidsarbetslösa och för småföretag med upp till 10 anställda. Arbetsgivaravgiften för unga tas helt bort på kort sikt, och nivåerna sänks på lång sikt. Matchningstjänsterna, som hjälper arbetssökande att matchas med landets många lediga arbetstillfällen, fördubblas. Samtidigt fortsätter arbetet med den historiska reformeringen av arbetsrätten.

Centerpartiets budgetförslag ser också till att landsbygden får mer resurser. För att vardagen ska fungera behövs service man kan lita på. Därför satsar vi särskilt för att bland annat säkra en god vård i hela landet, rädda mackarna, förbättra underhållet av våra vägar och bygga ut bredbandet.

­– Med vår budget visar vi väljarna hur vi kan minska långtidsarbetslösheten och få fler i jobb, och därigenom också stärka välfärden i hela landet, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Fler jobb och minskad arbetslöshet: 25 miljarder

 • Sänkt skatt för medel- och låginkomsttagare
 • Förstärkt sänkning av ungas arbetsgivaravgifter
 • Borttagna arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa 2022
 • Sänkta arbetsgivaravgifter nyrekryteringar upp till 10 anställda
 • Förstärkta nystartsjobb
 • Fördubblade matchningstjänster
 • Fortsatt reformering av LAS
 • Utökade etableringsjobb

Sänkt skatt på vanliga inkomster och småsparande: 22,6 miljarder

 • Ett förvärvsavdrag riktat till låg- och medelinkomsttagare
 • Sänkt skatt på ISK-sparande

Fler växande företag: 1,7 miljarder

 • Enklare skatter för enskilda firmor
 • Regelförenklingar för företag och bättre regler för personaloptioner
 • Ingångsföretag gör det är lättare att bli egenföretagare
 • Förlängt skatteanstånd
 • Satsningar på kvinnors företagande

Minskade klimatutsläpp och mer miljöteknik: 4 miljarder

 • Breddat grönt avdrag, utökat industrikliv och klimatanpassning
 • Kraftigt kortade tillståndsprocesser
 • Minusutsläpp och energiforskning
 • Havsbaserad vindkraft och förstärkta elnät
 • Skattebefrielse för egenproducerad el

Gröna transporter: 7 miljarder

 • Förstärkt bonus-malus, stöd till ökad biogasproduktion, elbuss- och lastbilspremie
 • Kompensera statsflyget med biojet
 • Cykelsatsning

Landsbygden får hela Sverige att växa: 20 miljarder

 • Förstärkt landsbygdsprogram
 • Utbyggt bredband
 • Bättre vägbelysning och underhåll av enskilda vägar
 • Rädda mackarna
 • Landsbygdsavdrag och borttagen dansbandsmoms
 • Biopremie och klimatpremie för arbetsmaskiner
 • Insatser mot djursmuggling
 • Vård på landsbygden och ambulanshelikoptrar
 • Köfri barn- och ungdomspsykiatri, bättre elevhälsa

Trygghet: Närvarande polis mot gängen: 7 miljarder

 • Förbättrad arbetsmiljö för poliser
 • Mer pengar till rättsväsenden och myndigheter
 • Polisstödsassistenter och trygghetsvärdar
 • Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Trygghet: Kvinnor och barn: 2,6 miljarder

 • Bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • Nationellt centrum för kvinnofrid får mer pengar
 • Stödlinje för unga i våldsamma relationer
 • Insatser mot prostitution och människohandel
 • Utsatta barn och unga, mer trygghet på nätet