Så bryter vi den ofrivilliga ensamheten hos äldre

Ofrivillig ensamhet och upplevd otrygghet bland personer över 85 år är ett växande samhällsproblem. Centerpartiet vill se fler åtgärder för att erbjuda stöd för äldre som upplever otrygghet och ensamhet i sitt hem.

– Seniorers livserfarenhet, kompetens och engagemang är en stor tillgång som samhället måste bli bättre på att ta vara på, säger Sofia Nilsson, talesperson i omsorgsfrågor.

I Sverige är personer över 75 år särskilt utsatta för ensamhet. Problemet måste tas på stort allvar, inte minst eftersom gruppen 85-plus beräknas vara dubbelt så stor år 2050 som idag. Otillgängliga bostäder och en otrygg närmiljö riskerar att isolera människor i sina hem. Därför vill Centerpartiet bland annat se en garanti för personer över 85 år att flytta till trygghetsboende.

– Det är en självklarhet att alla ska kunna känna trygghet i ålderdomen. Vi vet också att ensamhet kan försämra livskvalitén avsevärt, och hos äldre kan det inte bara medföra en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens, utan även för psykisk ohälsa såsom depression, säger Sofia Nilsson.

Ensamhet kan också skapa en känsla av otrygghet. Det kan handla om allt från besvärliga trappor hemma till en oro för brott i bostadsområdet. Fler än fyra av tio kvinnor i åldern 80–84 år känner sig mycket eller ganska otrygga när de går ut på kvällen i sitt bostadsområde, eller avstår helt från att gå ut.

– Samhället måste bli bättre på att ge äldre en trygg vardag. Men vi måste också se till att seniorer själva kan få större inflytande över sina liv, samtidigt som det skapas fler möjligheter för social gemenskap och delaktighet i närområdet och även genom digitala medel, säger Sofia Nilsson.

Centerpartiets förslag för att minska ofrivilligt ensamhet hos personer över 85 år:

  • Alla kommuner ska garantera möjlighet att flytta till ett tillgängligt boende i en trygg miljö för den över 85 år som vill det.
  • Centerpartiet vill införa förebyggande hembesök och hälsosamtal till alla över 75 år i hela landet.
  • Alla kommuner ska erbjuda IT-coachning och ge tekniskt stöd till äldre, inte minst för socialt deltagande.
  • I alla kommuner ska det finnas möjlighet till matlagnings- och måltidsgemenskap i hemtjänst och på särskilt boende.