Så hjälper vi fler unga ur psykisk ohälsa

Barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa måste fångas upp tidigare och få bättre stöd. Centerpartiet vill stärka arbetet med elevhälsan i hela landet, och ge BRIS stödlinje statlig finansiering. Annie Lööf presenterade flera nya förslag under sitt jultal.

– Varje ung människa som mår dåligt är en tragedi i sig, men det är också ett misslyckande för samhället. Vi måste nu bryta utvecklingen när det gäller psykisk ohälsa bland unga, säger Annie Lööf.

Den psykiska ohälsan bland landets unga har ökat de senaste åren, inte minst under pandemin. Allt fler upplever ångest, har självskadebeteende eller lider av depression, och självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-24 år. Förra året hade BRIS nästan 31 500 kontakter med barn och unga i behov av stöd. För att möta det ökade behovet vill Centerpartiet att BRIS stödlinje får statlig finansiering på 50 procent.

– Det här är ett samhällsproblem som måste tas på stort allvar. Det ideella engagemanget som finns i hela landet är ovärderligt, men nu måste staten ta ett större ansvar för att se till att fler barn och unga, oavsett var de bor, får den hjälp de behöver, säger Annie Lööf.

Centerpartiet har länge lyft behovet av att korta köerna till BUP och ge vården, skolan och civilsamhället fler verktyg. Nu presenteras ytterligare förslag på hur vi kan stärka elevhälsan. Det handlar om att göra elevhälsa till ett obligatoriskt ämne i rektorsutbildningen, och att övrig skolpersonal också erbjuds utbildning.

Elevhälsans samarbete med sjukvården och socialtjänsten måste dessutom utvecklas, så att man kan bygga en helheltsbild av barns och ungdomars mående. Tillgänglighet är också en avgörande del och genom att använda mer digitala medel inom elevhälsan kan fler barn och unga nås.

– Alla barn och unga har rätt till en bra elevhälsa. Skolan är den plats där man når i stort sett alla barn, så att stärka elevhälsan ger oss möjlighet att fånga upp fler tidigt, i hela landet, säger Annie Lööf.

Centerpartiets förslag för att tackla den psykiska ohälsan hos unga:

1. Ge BRIS stödlinje statlig finansiering

Från 2021 är BRIS stödlinje öppen dygnet runt, vilket innebär att antalet samtal ökar. Ideella organisationers arbete är oerhört viktigt, men de ska inte behöva bära allt finansiellt ansvar. Genom att ge BRIS stödlinje statlig finansiering på 50 procent kan fler barn och unga få hjälp och stödlinjen få långsiktiga förutsättningar.

2. Ge skolans ledning och personal rätt kunskaper

Kunskapen kring elevhälsan måste öka. Centerpartiet vill att elevhälsa införs som ämne i rektorsprogrammet, samt att utbildning på området erbjuds till skolans övriga personal som assistenter, mentorer och kamratstödjare.

3. Stärkt digital elevhälsa som komplement till den fysiska

Genom att bredda elevhälsan med digitala medel blir det lättare att nå elever i hela landet. Vi vill att Skolverket får ett särskilt uppdrag att ge förslag på beprövade digitala upplägg inom elevhälsan.

4. Förbättra elevhälsans samverkan med sjukvården och socialtjänsten

För att kunna få en helhetsbild av ungas problematik behövs bättre samverkan mellan elevhälsan, sjukvården och socialtjänsten. Vi vill dels införa en sammanhållen journalföring för elevhälsan och sjukvården, samt ge även skolor skyldighet att kalla till samordning med socialtjänsten och hälso- och sjukvården.